Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương
Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường A2 (số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội), sáng 3-7-2024.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường A2 (số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội), sáng 3-7-2024.

6 tháng đầu năm 2024, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, với khối lượng công việc nặng nề, nhiều việc gấp và đột xuất, các ban đảng, ban cán sự, đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, nhiều sáng kiến đổi mới; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tích cực, chủ động triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, tinh giản biên chế; các quy định, quy trình về quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đảng đoàn, ban cán sự; về thực hiện mô hình đảng ủy lãnh đạo toàn diện đối với các đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai tích cực, hiệu quả, góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường G, trụ sở Ban Tổ chức Trung ương (số 2A, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội), sáng 3-7-2024.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường tầng G, trụ sở Ban Tổ chức Trung ương (số 2A, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội), sáng 3-7-2024.

Các thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt mối quan hệ công tác với Ban Tổ chức Trung ương trong triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. 

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đồng tình, thống nhất cao với báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do lãnh đạo Vụ V (Ban Tổ chức Trung ương) trình bày. Các đại biểu cũng nêu một số vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng cần quan tâm tháo gỡ như: số lượng biên chế của nhiều cơ quan, đơn vị giảm nhưng khối lượng công việc ngày càng tăng; một số cơ quan, đơn vị có cán bộ bị xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; việc kiện toàn lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp cán bộ sau kỷ luật, bố trí cán bộ thay thế; việc “giữ chân” cán bộ cũng gặp khó do chế độ đãi ngộ chưa tương xứng; còn lúng túng trong kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên…

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường G, trụ sở Ban Tổ chức Trung ương (số 2A, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội), chiều 3-7-2024.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường G, trụ sở Ban Tổ chức Trung ương (số 2A, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội), chiều 3-7-2024.

Phát biểu kết luận tại các hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Nhấn mạnh nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm rất nặng nề, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm:

 Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung lãnh đạo hoàn thành chương trình công tác năm 2024 bảo đảm đúng tiến độ và có chất lượng; tích cực triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Căn cứ các quy định của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà tham luận tại Hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà tham luận tại Hội nghị.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ, triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị trực thuộc năm 2024. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị tại Hội trường A2.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị tại Hội trường A2.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác; đẩy mạnh phối hợp giữa các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy với các cơ quan Đảng ở Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, tham mưu đóng góp ý kiến xây dựng các đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng; sơ kết, tổng kết, đánh giá mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động; tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương lưu ý các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chú trọng củng cố, giữ vững đoàn kết nội bộ ở từng cơ quan, đơn vị; động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị tại Hội trường G, sáng 3-7-2024.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị tại Hội trường G, sáng 3-7-2024.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị tại Hội trường G, chiều 3-7-2024.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị tại Hội trường G, chiều 3-7-2024.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An điều hành phần thảo luận Hội trường A2, sáng 3-7-2024.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An điều hành phần thảo luận Hội trường A2, sáng 3-7-2024.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất