Nghệ An ban hành Chỉ thị tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, thời gian qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt, đồng bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao; tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phương thức lãnh đạo của Đảng không ngừng được đổi mới; hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, rõ nét; chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp được nâng lên và có bước trưởng thành, tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên đều có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; thực hiện quy chế làm việc chưa nghiêm, thiếu dân chủ, lạm quyền hoặc buông lỏng lãnh đạo, vẫn còn tình trạng chưa thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu lực, hiệu quả thấp. Phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nơi, có lúc chậm đổi mới, thiếu linh hoạt và chưa sâu sát thực tiễn. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu tâm huyết, trách nhiệm không cao, chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương, còn đùn đẩy, né tránh việc khó, việc phức tạp... 

Để phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; thực hiện nghiêm Quy định số 144- QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Thường xuyên nắm bắt, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền các cấp chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân, do dân, vì dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi cản trở, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham ô, lãng phí...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất