Tập trung tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đoàn kết nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tham mưu hoàn thành khối lượng lớn công việc. Trong đó, đã tập trung tham mưu hoàn thành 5/18 đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 2 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 03-KH/TW và 3 nhiệm vụ tại Kế hoạch số 12-KH/TW của Bộ Chính trị bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tham mưu kiện toàn, bổ sung nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng. 

Chủ động tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Hoàn thiện Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng, tạo cơ sở cho việc xây dựng đề cương văn kiện đại hội các cấp. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tham mưu hoạt động của Tổ giúp việc, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. 

Đ/c Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.

Đ/c Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, hướng dẫn, quán triệt triển khai các văn bản mới và kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất; cải tiến các điều kiện, môi trường, phương pháp làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại. Chú trọng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thống nhất trong hoạt động của cơ quan.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, sát sao, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ của Ban. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, xây dựng kế hoạch làm việc với các chi bộ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Lãnh đạo Ban trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ. Quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thể mong muốn Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, nhắc nhớ đảng viên thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ và các chi bộ; giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp, giúp đỡ để Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, 6 tháng qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Tổ chức Trung ương đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đánh giá cao. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII thành hệ thống quy định, hướng dẫn đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, liên thông về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quy định, kết luận, hướng dẫn sát thực tiễn, tạo điều kiện cho các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai hoạt động hiệu quả.  

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm và đến hết nhiệm kỳ, nhất là thời điểm càng đến gần Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch sẽ tăng cường chống phá, đặt ra nhiều thách thức trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, do đó, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề. Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị các vụ, cục, đơn vị trong Ban tập trung tham mưu các nội dung trình Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII): hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Tham mưu, tổ chức tốt lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV. Phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị và ban hành hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị.

Tiếp tục tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024, trong đó đề án trình Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp; sửa đổi bổ sung Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18-7-2022 về biên chế các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng lưu ý, cần phát huy hơn nữa tính chủ động trong tham mưu, đề xuất; có sự phối hợp chặt chẽ trong tham mưu các văn bản, đồng thời cầu thị, lắng nghe ý kiến góp ý của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; các cán bộ địa bàn cần chủ động nắm thông tin, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh để có hướng giải quyết, tháo gỡ. Tăng cường phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến công tác tổ chức cán bộ qua sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các bài viết trên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, áp dụng công nghệ trong quản lý tổ chức đảng, đảng viên. Quan tâm làm tốt hơn nữa công tác đảng, hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan; thường xuyên chăm lo đời sống, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, văn minh để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban yên tâm cống hiến; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Ban; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu hơn nữa trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với truyền thống 94 năm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.

Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Văn Chính phát biểu tại Hội nghị.

Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Văn Chính phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Quốc Bảo (Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Nguyễn Công Bằng (Chánh Văn phòng Ban); Trần Hương (cán bộ biệt phái Cục Bảo vệ chính trị nội bộ); Nguyễn Tuấn Đạt (Phó Trưởng phòng, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý xe, Văn phòng Ban); tặng bằng khen cho 2 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2019-2023) cho các đồng chí: Ngô Minh Tuấn (Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng); Nguyễn Tuấn Đạt (Phó Trưởng phòng, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý xe, Văn phòng Ban). 

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Mai Văn Chính tặng bằng khen của Đảng ủy Khối cho đảng viên đạt danh hiệu 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Mai Văn Chính tặng bằng khen của Đảng ủy Khối cho đảng viên đạt danh hiệu 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất