Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương triển khai quy định mới của Ban Bí thư
Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã giới thiệu những nội dung trọng tâm trong Quy định số 123-QĐ/TW ngày 26-9-2023 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (gọi tắt là đảng ủy cấp trên cơ sở); làm rõ một số điểm mới so với Quy định số 215-QĐ/TW ngày 5-12-2013.

Theo Quy định của Ban Bí  thư, đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối là đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan ban, bộ, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, do Đảng ủy Khối quyết định thành lập và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối.

Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đảng ủy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị tư tưởng; tham gia công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Bên cạnh đó là thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên và trước đảng bộ về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình; về công tác xây dựng Đảng của đảng bộ; tham gia, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ công tác đảng gồm cán bộ chuyên trách công tác đảng và một số cán bộ kiêm nhiệm. Cơ cấu cán bộ chuyên trách gồm: Phó bí thư chuyên trách công tác đảng, một số lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy và các chuyên viên. Số lượng cán bộ chuyên trách công tác đảng do đảng ủy đề xuất với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định trong biên chế của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phân tích, làm rõ quan hệ công tác giữa đảng ủy cấp trên cơ sở với Đảng ủy Khối; các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; với cấp ủy địa phương nơi có tổ chức đảng đóng trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối căn cứ Quy định số 123-QĐ/TW và các quy định của Đảng có liên quan để ban hành quy chế làm việc của đảng ủy. Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương thực hiện theo Quyết định số 34-QĐ/TW ngày 14-1-2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, các đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng. Các đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối phổ biến Quy định số 123-QĐ/TW để thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Đảng bộ Khối những vấn đề nảy sinh, để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Tôn giáo (Ban Dân vận Trung ương) thông tin chuyên đề về Kết luận số 63-KL/TW ngày 3-10-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với Công giáo Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất