Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Vụ Địa phương III
Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo, nêu bật kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ trong thời gian qua và tình hình địa bàn các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2023, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đồng chí Trưởng Ban và đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách Vụ, Vụ Địa phương III thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nắm chặt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn. Tham dự đầy đủ hội nghị giữa nhiệm kỳ, hội nghị ban thường vụ, ban chấp hành 22 tỉnh, thành ủy trên địa bàn theo quy định. Dự và giám sát việc thực hiện quy trình lựa chọn, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ và việc thực hiện quy trình nhân sự bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của các tỉnh, thành ủy, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Thẩm định hồ sơ nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban, bảo đảm kịp thời, chính xác. Thực hiện khảo sát thực tế, tổng hợp báo cáo chuyên đề nhiều mô hình mới, cách làm hay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của các địa phương. Tham mưu chuẩn bị nội dung và tham gia các đoàn công tác của Lãnh đạo Ban làm việc với các tỉnh, thành ủy. Thực hiện tốt các công việc đột xuất do Lãnh đạo Ban giao. Thực hiện tốt chế độ họp Vụ, tập trung nâng cao chất lượng các cuộc họp, dành thời gian thảo luận sâu những nội dung trọng tâm về chuyên môn đang triển khai thực hiện, về những khó khăn, vướng mắc ở từng địa bàn; sau mỗi cuộc họp đều ban hành kết luận về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ địa bàn; tạo điều kiện để cán bộ địa bàn chủ động bố trí lịch công tác, lịch đi cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ Trưởng Vụ Địa phương III báo cáo tình hình theo dõi địa bàn với Lãnh đạo Ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ Địa phương III báo cáo tình hình theo dõi địa bàn với Lãnh đạo Ban.

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Phó Vụ trưởng, chuyên viên theo dõi địa bàn thảo luận làm rõ thêm tình hình địa bàn được phân công theo dõi; làm rõ một số vấn đề nổi lên cần được Lãnh đạo Ban quan tâm tháo gỡ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được của Vụ Địa phương III, với sự chuyển biến khá tích cực, toàn diện trên các mặt công tác; tác phong, quy chế làm việc đã chặt chẽ hơn. Đồng chí Mai Văn Chính đề nghị Vụ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và kịp thời xử lý những vấn đề nổi lên. Trong đó, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực đặc biệt lưu ý việc tham mưu, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; quan tâm phát hiện, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của Vụ Địa phương III trong thời gian vừa qua. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của Vụ đã tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng ngày càng chặt chẽ và bài bản hơn, bám sát địa bàn, kịp thời tổng hợp báo cáo với Lãnh đạo Ban. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đã cho ý kiến tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của Vụ và chỉ đạo, định hướng những công việc trọng tâm trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất