Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Nam và sơ kết Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Dự Hội nghị có đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương); đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn, chuyên viên ban tổ chức 11 tỉnh, thành ủy, gồm: Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang và TP. Cần Thơ


Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để các địa phương báo cáo những mặt làm được, nổi bật, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và phản ánh, kiến nghị Trung ương quan tâm tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ đó, vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường mối quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin quý báu để nghiên cứu vận dụng ở từng địa phương cho phù hợp.

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo do Vụ Địa phương III trình bày nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy Cụm Thi đua số 5 đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy và nhiệm vụ của Ngành, đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy đã tham mưu ban thường vụ các tỉnh, thành ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và tích cực triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo lộ trình và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các quy định, quy chế, kết luận và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương cũng như bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và được tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương, kịp thời. 

Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy đã tham mưu ban thường vụ các tỉnh, thành ủy chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tham mưu cấp ủy ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội các đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị nhân sự và thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội cấp mình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến nay, cấp tỉnh và các cấp ủy huyện đã thành lập xong các tiểu ban và ban hành quy chế là việc của các tiểu phục vụ đại hội.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tập trung rà soát, xây dựng các quy định, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của khối Đảng và chính quyền ở địa phương theo phân cấp. Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc sắp xếp, kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh. Kịp thời rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện quy định của Trung ương, của tỉnh, thành ủy. 

Về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, đã tham mưu triển khai đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là việc tham mưu rà soát, hoàn thiện, ban hành các quy định, quy chế, quy trình, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện quy định về công tác tổ chức, cán bộ: phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về công tác quy hoạch cán bộ; về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Công tác nhân sự thường xuyên được thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng. Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy đã phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng của các tỉnh, thành phố Cụm thi đua số 5. Đồng thời đề nghị, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh ủy, thành phố trong Cụm tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thực hiện các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tích cực, chủ động tham mưu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Chuẩn bị tốt cho đề án nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ… Thực hiện tốt các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, Giải  Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.

Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy Cụm thi đua số 5 kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Trung ương những khó khăn, vướng mắc  phát sinh từ cơ sở trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng cũng như thường xuyên trao đổi, đề xuất, kiến nghị Trung ương xem xét, giải đáp những vấn đề mới, thực tiễn phát sinh hoặc những vấn đề còn có nhiều cách hiểu khác nhau; đồng thời các cục, vụ, đơn vị thuộc Ban chủ động trao đổi, giải đáp những vướng mắc với các địa phương, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 
 
 Các thành viên trong Cụm thi đua thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; đổi mới công tác thi đua trong Cụm, đánh giá giao ước thi đua tại các hội nghị để công tác thi đua thật sự có hiệu quả; thường xuyên sơ kết đánh giá những mô hình hiệu quả để nhân rộng  tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các đơn vị, địa phương trong Cụm để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
 
 Toàn Cụm tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất