Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo cơ quan, ban cán sự đảng và lãnh đạo vụ (ban) tổ chức, cán bộ các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương: Ban Kinh tế Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường. Trong nước, hậu quả từ đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai… tạo ra những khó khăn, thách thức nhiều hơn, khối lượng công việc nửa đầu năm 2023 nhiều, phức tạp và yêu cầu cao hơn. Trong bối cảnh đó, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị (sau đây gọi tắt là đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy) trực thuộc Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, sáng kiến đổi mới, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tích cực, chủ động triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy, tập thể lãnh đạo với trên 70 tổ chức, cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, cơ bản các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy và các quy định có liên quan; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổ chức Trung ương trong việc triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiên nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy quan tâm chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo nghiêm túc việc viết cam kết, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyêt số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII; phối hợp với cấp ủy địa phương để sắp xếp. chuyển giao tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành.

Căn cứ chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy đã cụ thể hóa và xây dựng chương trình công tác năm 2023; trong đó xác định cụ thể các đề án, các nhiệm vụ trọng tâm các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên ban cán sự, đảng đoàn, đảng ủy. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy đã lãnh đãnh đạo thực hiện tốt, toàn diện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023 theo kế hoạch đề ra.

Chủ trì phần thảo luận, đồng chí Hoàng Đăng Quang đề nghị các đại biểu trao đổi thêm về việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các bộ, ngành, các cơ quan thuộc Trung ương; vấn đề cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn liền với tinh giản biên chế, công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy trong việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ như nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, nhất là tập trung nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý; việc cụ thể hóa và ban hành bảng danh mục chức danh, chức vụ tương đương; vấn đề miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ… Cụ thể, đối với Bộ Công thương, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đi sâu làm rõ về việc triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của Bộ và các đơn vị trực thuộc; việc khắc phục những nội dung trong công tác cán bộ qua việc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua như thế nào; có hay không việc một số cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cần làm rõ 3 vấn đề: Việc khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ thời gian vừa qua; công tác cán bộ của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc có gì khó khăn, vướng mắc; việc cho thôi chức đối với một số cán bộ bị kỷ luật như thế nào. Đối với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cần tập trung vào việc khắc phục những kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ; việc kiện toàn, thay thế cán bộ bị kỷ luật, kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy Viện. Còn Bộ Tài chính làm rõ các vấn đề: Sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Bộ; việc kiện toàn đối với một số chức danh cán bộ ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; báo cáo thêm tình hình về công tác cán bộ, nhất là việc có hay không một số cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cần phân tích thêm những khó khăn trong công tác cán bộ, nhất là việc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay; làm rõ thêm về công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt của đơn vị…

Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị đều thống nhất với những nội dung về kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 cũng như những khó khăn, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo do Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị; đánh giá cao sự phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương với các ban cán sự, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo các cơ quan thuộc Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, nhất là trong việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ.

Các ý kiến phát biểu đều đã tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao đổi. Một số ý kiến nêu những kết quả đạt được trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19. Có ý kiến nêu ra khó khăn trong việc xây dựng và tạo nguồn cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu đặt ra. Cũng có ý kiến đề xuất Ban Tổ chức Trung ương “gỡ khó” trong việc thực hiện các khâu trong công tác thay thế cán bộ bị xử lý kỷ luật, hay các cán bộ được bổ nhiệm chưa đúng quy trình hoặc chưa đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đặc biệt, nhiều ý kiến cũng nêu ra vấn đề về việc cán bộ, công chức xin nghỉ việc, hoặc có tình trạng cán bộ sợ sai, không dám chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ… Một số ý kiến đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tăng cường hoạt động tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tập huấn việc thực hiện các quy định, văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Trung ương để kịp thời nắm bắt tình hình và giúp các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hạn chế sai sót, sai phạm.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.
            Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, phân tích làm rõ thêm những kết quả, những mặt hạn chế cũng như những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy. Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương năm 2023 được tiến hành đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ đại hội các cấp sau Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương, có ý nghĩa quan trọng; tình hình, kết quả 6 tháng đầu năm gắn liền với những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ. Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua có thể thấy rằng công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách lớn, nhưng với sự nỗ lực cao của các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy nên đã đạt được nhưng kết quả toàn diện trên các mặt. Cụ thể: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung đẩy mạnh có những chuyển biến rõ nét; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi những suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng; niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường hơn; công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; quốc phòng - an ninh và đối ngoại được tăng cường, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, vai trò lãnh đạo của Đảng và vị thế của đất nước ta ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, trong thành tựu chung đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, triển khai khối lượng công việc khá lớn, bảo đảm kịp thời đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, nhiều đơn vị có quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Tình hình nội bộ của các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy cơ bản ổn đình, đoàn kết thống nhất. Đã thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, rà soát quy hoạch cán bộ, tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự, cho thôi giữ chức vụ đối với các trường hợp bị kỷ luật, giảm sút uy tín. Đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc thực hiện các các chủ trương, nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác cán bộ, biên chế, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo bồi dưỡng… “Sự phối hợp đó thể hiện trách nhiệm cao, hiệu quả”, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang cũng chỉ ra một số hạn chế: Một số đơn vị làm quy hoạch còn chậm, xử lý một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền có nơi còn lúng túng. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của một số đảng đoàn, ban cán sự có mặt chưa thực chất. Một bộ phận cán bộ đang còn có biểu hiện sợ trách nhiệm, làm việc chưa quyết liệt. Một số đơn vị có những vấn đề nổi lên trong công tác cán bộ, một số đơn vị có cán bộ thôi việc, tư tưởng cán bộ chưa thực sự yên tâm, mặn mà công tác. Một số tập đoàn, tổng công ty công tác quy hoạch cán bộ, nguồn quy hoạch cán bộ còn khó khăn. Nhìn một cách tổng thể, trong 6 tháng đầu năm, các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu cao, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như cảm ơn sự phối hợp công tác với tinh thần cộng đồng trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội khối lượng công việc nhiều, tính chất công việc hệ trọng, nhất là việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, trong đó trách nhiệm của các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy rất nặng nề, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn thì mới hoàn thành được nhiệm vụ đề ra. Trước mắt trong 6 tháng cuối năm 2023 cần tập trung hoàn thành hoàn thành các nội dung chương trình công tác của năm, bảo đảm theo tiến độ, chất lượng các đề án, nhiệm vụ được giao. Tập trung triển khai 4 nhóm công việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đảng đoàn, ban cán sự, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường củng cố các tổ chức đảng yếu kém. Đối với các bộ, ngành cần chủ động tham mưu, rà soát thể chế hóa các chủ trương của Đảng và hoàn thiện các quy định hiện có để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như tài chính, tài sản công, ngân sách…

Thứ hai, thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức và công tác cán bộ, hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo quy định của Bộ Chính trị, thực hiện theo phân cấp bảo đảm một cách chính xác, khách quan và đúng quy định. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch, công tác bổ nhiệm cán bộ. Xử lý những mặt hạn chế trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Xử lý những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ nhưng phải bảo đảm ổn định tình hình. Rà soát lại những khâu còn khó khăn, vướng mắc để chủ động giải quyết. Tham mưu triển khai chủ trương giới thiệu quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo quy định của Bộ Chính trị. Đối với các đơn vị sự nghiệp cần thực hiện tốt mô hình đảng ủy lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị theo đúng quy định. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bên trong của các cơ quan, bộ, ngành và thực hiện nhất quán về tinh giản biên chế, phân bổ biên chế theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, nhất là các đơn vị có nhiều đầu mối.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở tại cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự ổn định tình hình, tạo nguồn để phát triển đảng viên tại cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng, chi bộ trong sạch, vững mạnh; tuyệt đối không để xảy ra các vấn đề phức tạp, bất thường, mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình với tinh thần nghiêm túc, triển khai quyết liệt, đi vào thực chất, tránh hình thức, xuôi chiều, nhất là xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu. Đối với các đơn vị được Bộ Chính trị gợi ý kiểm điểm cần xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra các giải pháp khắc phục để việc kiểm điểm có hiệu quả. Các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ.

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp giữa các đảng đoàn, ban cán sự đảng với Ban Tổ chức Trung ương và các ban đảng Trung ương, nhất là về xây dựng các đề án liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, nghiệp vụ đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo lý luận chính trị… Đối với các kiến nghị, Ban Tổ chức Trung ương xin ghi nhận tiếp thu, các kiến nghị là những vấn đề thiết thực, có những vấn đề khó cần phải có quá trình nghiên cứu để có giải pháp tốt nhất. Đề nghị các cục, vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu và báo cáo Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cùng nghiên cứu, giải đáp tháo gỡ để công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy đạt hiệu quả tốt nhất, giữ vững ổn định tình hình, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất