Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2023)
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; thành viên Hội đồng Chỉ đạo Đề án, Ban Tổ chức thực hiện Đề án; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo một số tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia xuất bản sách của Đề án. Tham gia các điểm cầu trực tuyến có đại diện thường trực tỉnh, thành ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo một số tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở thông tin và truyền thông; đại diện thường trực cấp huyện, ban tuyên giáo cấp huyện; đại diện lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn tiêu biểu trong triển khai Đề án.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2009, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (đơn vị thường trực Đề án) triển khai thực hiện thí điểm Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Đề án) tại 16 tỉnh, thành phố. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện thí điểm Đề án, ngày 23-11-2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo kết luận số 396-TB/TW, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án cho tất cả các cơ sở xã, phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất: Qua 15 năm triển khai (2009-2023), Đề án thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cũng như của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành một trong những Đề án có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp xã, phường, thị trấn. Trong điều kiện nguồn kinh phí của các xã, phường, thị trấn dành cho việc mua sách còn khó khăn, đặc biệt đối với các xã ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai trang bị sách của Đề án đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở có thêm nguồn tài liệu chính thống, tin cậy để nghiên cứu, học tập, ứng dụng trong thực tiễn.

Đến nay, Đề án đã trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước 593 đầu sách (cả đĩa CD-ROM và CD Audio), với tổng số 14.408.340 bản in. Để tăng cường hiệu quả của Đề án, Trang Thư viện sách điện tử (Thuviencoso.vn) đã được xây dựng từ đầu năm 2020 và cung cấp bản số hóa hơn 500 đầu sách của Đề án, phục vụ việc đọc và tra cứu trực tuyến của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Công tác lựa chọn đề tài, tổ chức biên soạn, biên tập sách được thực hiện kỹ lưỡng, phù hợp với nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Các đề tài sách phong phú, thiết thực, tập trung vào những mảng sách: Sách tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh; sách phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; sách đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo; sách về kỹ năng lãnh đạo, điều hành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã; sách phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp, kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng và chữa bệnh…

Một số địa phương đã thể hiện sự sáng tạo trong quản lý, sử dụng sách của Đề án, như tại một số xã của huyện Đồng Văn, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp… Tình hình nghiên cứu, học tập sách thuộc Đề án đạt được nhiều kết quả tích cực. Đa số cán bộ, đảng viên và người dân tích cực, chủ động khai thác thông tin, tra cứu dữ liệu, tìm hiểu kiến thức dưới nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực; vững vàng về tư tưởng chính trị; có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong quản lý, trong lao động, sản xuất.

Để tiếp tục triển khai một cách thiết thực, hiệu quả Đề án, nhiều đại biểu đã đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức sách của Đề án, tăng cường xuất bản sách điện tử và phổ biến nội dung sách trên mạng xã hội và các nền tảng số. Chú trọng tăng cường xuất bản thêm nhiều đầu sách nói, sách hình ảnh, sách đa phương tiện, sách bằng nhiều thứ tiếng phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số. Thường xuyên khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng triển khai Đề án tại các tỉnh, thành phố để có những đề xuất, kiến nghị kịp thời, sát thực tiễn. Đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai Đề án; quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa các nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, bố trí phòng đọc riêng ở xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Đề án và nội dung sách của Đề án…

Đồng chí Nguyễn Trong Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; Hội đồng Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện Đề án; các đơn vị thực hiện Đề án trong việc triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án 15 năm qua. Những kết quả, thành tích tiếp tục khẳng định ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án đối với việc nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới công tác lựa chọn đề tài, biên soạn nội dung sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, phòng đọc sách, trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo quản, sử dụng sách, đồng thời với việc tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, nghiên cứu, học tập sách của Đề án. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án, trong đó chú trọng phát hiện, biểu dương và đề nghị nhân rộng những mô hình tốt, sáng tạo trong việc bảo quản và sử dụng sách. Đẩy mạnh số hóa, xuất bản và phát hành sách điện tử trên mạng in-tơ-nét để tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, tra cứu, tìm hiểu.

Về những ý kiến trao đổi, đóng góp tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Hội đồng Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đề án tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc; khẩn trương hoàn thiện báo cáo, đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án một cách phù hợp nhất trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cấp cơ sở trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng 2 Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai Đề án và 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện Đề án.                 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất