Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; vụ trưởng, trưởng ban tổ chức cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương.

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, năm 2023, năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, toàn Ngành tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp; cơ bản hoàn thành 21 đề án (đạt 100%) theo Chương trình, Kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thành lập 5 tiểu ban, triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Đ/c Mai Văn Chính báo cáo đề dẫn tại Hội nghị.

Đ/c Mai Văn Chính báo cáo đề dẫn tại Hội nghị.

Công tác cán bộ tiếp tục được Bộ Chính trị quan tâm, coi trọng, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan. 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Chú trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng, năm 2023, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng trao đổi, chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm; việc sắp xếp, bố trí vị trí công tác cho cán bộ đoàn quá tuổi theo quy định, không đủ điều kiện tái cử các chức vụ trong tổ chức đoàn; việc phối hợp thẩm tra, xác minh các trường hợp có liên quan yếu tố nước ngoài của cán bộ, đảng viên còn lúng túng, bị động; công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp ngoài khu vực  nhà nước còn nhiều khó khăn, số lượng kết nạp chưa nhiều…

Đ/c Trương Thị Mai phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Trương Thị Mai phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong năm 2024, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng dự kiến được giao 18 đề án, trong đó có những đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có những văn bản rất quan trọng được cấp ủy các cấp mong đợi như tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 để tham mưu Bộ Chính trị ban hành chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng, Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV…

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị toàn Ngành tập trung phục vụ hoạt động của 2 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV gồm Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban nhân sự, trong đó lưu ý ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) bảo đảm chu đáo, sâu sắc, xây dựng các báo cáo có chất lượng, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và việc thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay.

Về các công việc thường xuyên, ban tổ chức cấp ủy các cấp cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, văn bản của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền; triển khai công tác cán bộ chặt chẽ, thận trọng, đúng nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời chú trọng chăm lo đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, bảo đảm có phẩm chất đạo đức, gương mẫu, trung thực, sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt các đồng chí trưởng ban tổ chức cần gương mẫu, có đủ bản lĩnh để tránh việc lạm quyền.

Biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành, trực tiếp là các đồng chí trưởng ban tổ chức, cho rằng công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có công tác cán bộ là công việc khó, phức tạp, nhạy cảm, đồng chí Trương Thị Mai mong các đồng chí trưởng ban tổ chức nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, hết sức cẩn trọng, kỹ lưỡng, không để lợi ích cá nhân, cảm tính ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu; nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất