Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; các đồng chí lãnh đạo ban và lãnh đạo, chuyên viên phòng bảo vệ chính trị nội bộ của ban tổ chức 16 tỉnh uỷ, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên; lãnh đạo, chuyên viên Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Vụ Địa phương 2 (Ban Tổ chức Trung ương).

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thăng An khẳng định, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ và lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đảng phải tự bảo vệ sự tồn tại của chính mình, để bảo đảm cho Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị; để chống phá mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ Đảng của các thế lực thù địch, phản động; để bảo vệ cán bộ, đảng viên, bảo vệ tổ chức đảng. Bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, nhất là trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở.

Đ/c Phan Thăng An nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đ/c Phan Thăng An nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị”. Do đó, việc quán triệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có vai trò, ý nghĩa cấp thiết trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Đồng chí Phan Thăng An đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận để tiếp tục tháo gỡ, làm rõ một số vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) đã trao đổi một số vấn đề nổi lên liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay; phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 5-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW; tập huấn nghiệp vụ thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên và quần chúng khi được xem xét, kết nạp vào Đảng. Đồng thời, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định, hướng dẫn tại các đơn vị, địa phương.

Đ/c Đỗ Đức Trung giới thiệu một số văn bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đ/c Đỗ Đức Trung giới thiệu một số văn bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Hội nghị đã giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương nắm vững chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo sự thống nhất trong nhận thức, góp phần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất