Thành lập Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tại Hội nghị điều phối vùng Đông Nam Bộ sáng 18-07-2023 (Ảnh: Thành Nhân).

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tại Hội nghị điều phối vùng Đông Nam Bộ sáng 18-07-2023 (Ảnh: Thành Nhân).

Theo đó, Thành lập Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ (gọi tắt là Hội đồng Điều phối vùng) nhằm đổi mới cơ chế điểu phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội đồng Điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ. 

Hội đồng Điều phối vùng bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Có 5 Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phó Chủ tịch Thường trực); Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các ủy viên gồm: Thứ trưởng các Bộ và tương đương của các cơ quan ngang Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thường binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vãn phòng Chính phủ); Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố (TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hội đồng Điều phối vùng có thể thành lập các tiểu ban làm đầu mối điều phối theo ngành, lĩnh vực hoặc theo các tiểu vùng. Tiểu ban được tổ chức và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng quy định. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng Điều phối vùng, sử dụng bộ máy giúp việc để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Điêu phối vùng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được thành lập Văn phòng Hội đồng Điều phối vùng. Biên chế công chức của Văn phòng Hội đồng Điều phối vùng thuộc biên chế công chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

 Hội đồng Điều phối vùng có nhiệm vụ, quyền hạn:

 - Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án, các hoạt động liên kết vùng bảo đảm thực hiện đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật và các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều phối các hoạt động lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghiên cứu, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển vùng Đông Nam Bộ, thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách liên kết vùng, tiểu vùng đuợc thực hiện đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư; điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đế định hướng, dẫn dắt các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước (FDI, vốn doanh nghiệp, tư nhân), thúc đẩy đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP), nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược, quan trọng của vùng.

- Điều phối các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển hạ tầng vùng.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong vùng giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố không thuộc thẩm quyền của các địa phương trong vùng.

- Phối hợp với các vùng khác trong việc hợp tác phát triển kinh tế - xã hội có tính chất liên kết giữa các vùng.

- Điều phối trong lĩnh vực đô thị, logistic, dịch vụ chất lượng cao (Trung tâm tài chính, trung tâm logistic vùng), khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyến đổi số.

- Thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp và các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội liên minh, liên minh hợp tác xã của toàn vùng.

- Quyết định sử dụng nguồn lực tài chính, nguồn lực khác được giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng vùng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất