Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Tây Ninh


Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025), trong 5 năm qua, BTV Tỉnh uỷ Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, văn bản của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Luôn xác định đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, lựa chọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, mới phát sinh, bức xúc để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được thực hiện có trọng tâm, quyết liệt, có nhiều đổi mới, kết quả thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm thực hiện phục vụ tốt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, điều hành, quản lý của cơ quan nhà nước, của các cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị từng bước được kiện toàn sắp xếp; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đã tinh giản 395 biên chế và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm lộ trình đến năm 2026 toàn hệ thống chính trị tỉnh tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công tác cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, chế độ, chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời. Công tác củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng được quan tâm. Công tác phát triển đảng viên hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.

Nổi bật trong giai đoạn 2020-2025, bình quân mỗi năm toàn tỉnh kết nạp 1.062 đảng viên (đạt 110,6% kế hoạch), 20 xã biên giới kết nạp 110 đảng viên (đạt 112,2% kế hoạch); trong đó năm 2023, kết nạp đạt 3% tổng số đảng viên của Đảng bộ, 20 xã biên giới kết nạp đạt 3,33% tổng số đảng viên của các xã biên giới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Các cấp uỷ quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; kịp thời cảnh báo, nhắc nhở tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có 232 đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng, kéo giảm được 64,95% so với mục tiêu kéo giảm 50% đến năm 2025 theo Đề án số 03-ĐA/TU về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng; thực hiện tốt vai trò đại diện cho các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy và đi vào thực chất, góp phần ổn định hình hình trong nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, công tác xây dựng Đảng ở Tây Ninh trong 5 năm qua còn một số hạn chế như: việc việc ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ có lúc còn chậm, chất lượng chưa cao; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao chưa đầy đủ, chưa thường xuyên. Việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới chỉ đạt hiệu quả ở việc tổ chức học tập, việc làm theo còn hạn chế, chưa khơi dậy được nỗ lực, khát khao, khát vọng phát triển, quyết tâm, quyết liệt của đảng viên trong thực hiện vai trò, chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài TCCSĐ chưa cao. Tình trạng đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng được kéo giảm nhưng vẫn còn. Tham nhũng, tiêu cực ở một số lĩnh vực nhạy cảm (đất đai, thuế, y tế, giáo dục…) còn xảy ra. Công tác phản biện xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên còn khó khăn, tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên tăng thêm ở một số tổ chức chính trị - xã hội còn thấp…

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tập trung thảo luận theo gợi ý của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; nêu một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ Tây Ninh, sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, nội bộ Tây Ninh đoàn kết, công tác xây dựng Đảng Tây Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật như:

Nghiêm túc quán triệt cụ thể hoá nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chủ trương của Đảng, qua đó BTV Tỉnh uỷ đã ban hành 9 nghị quyết, 8 đề án, 34 chỉ thị, 192 kế hoạch để cụ thể hoá, nghiêm túc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ tất cả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó quan tâm tạo điều kiện về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; đã hoàn thành hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII), bố trí 100% bí thư cấp uỷ cấp huyện không phải là người địa phương.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo chủ trương của Trung ương đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh có nhiều nỗ lực và đạt kết quả tương đối tốt trong công tác phát triển đảng viên; chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Tây Ninh tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên, xây dựng TCCSĐ ở những nơi còn yếu và trong đối tượng học sinh, sinh viên, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong bối cảnh mới nhiều khó khăn, phức tạp và có nhiều yếu tố tác động; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí cũng thể hiện sự tin tưởng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng với niềm tin của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân Tây Ninh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh thể hiện quyết tâm trong thời gian tới, BTV Tỉnh uỷ sẽ cụ thể hoá những chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ; quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá để đưa Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất