Bến Tre: Phương châm “tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” phát huy hiệu quả tích cực
Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre làm việc với Đảng ủy xã An Phú Trung (huyện Ba Tri).

Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre làm việc với Đảng ủy xã An Phú Trung (huyện Ba Tri).

Hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân

Việc phân công cán bộ tỉnh, huyện, xã hỗ trợ cơ sở nhằm theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương; thực hiện đạt yêu cầu, có hiệu quả các chủ trương của Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy cơ sở. Đồng chí được phân công trực tiếp theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn nắm sát tình hình tại địa phương, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, định kỳ báo cáo kết quả theo dõi, hỗ trợ địa bàn cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quán triệt và thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ được phân công phụ trách đã chủ động nắm tình hình hoạt động của hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ và tình hình nhân dân thuộc địa bàn phụ trách. Việc thực hiện theo nội dung “4 nắm”, “4 góp”, “3 kiểm” (“4 nắm” là nắm tổ chức, nắm con người, nắm quy chế và nắm nghị quyết; “4 góp” là góp ý cho đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách huyện, góp ý cho ngành chuyên môn cấp tỉnh, góp ý cho lãnh đạo huyện và góp ý cho đảng uỷ xã; “3 kiểm” là kiểm tra tình hình, mức độ chuyển biến của xã, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách huyện và kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ đối với cấp cơ sở) được vận dụng thực hiện ngày càng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp và hiệu quả, các đồng chí đã ứng dụng công nghệ thông tin để nắm tình hình, hỗ trợ địa bàn, nhất là trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giúp cán bộ theo dõi, hỗ trợ nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách, tình hình hoạt động của cấp ủy, hệ thống chính trị, đặc biệt là tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời thông tin cho cấp ủy các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo. Góp sức cùng đảng ủy các xã, phường, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, tình hình nhân dân trên địa bàn, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở cơ sở... Theo dõi, hỗ trợ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và các cấp ủy. Góp ý đổi mới phương pháp triển khai chủ trương, nghị quyết và truyền đạt chủ trương của Tỉnh ủy đến địa bàn theo dõi, hỗ trợ; các giải pháp thực hiện nghị quyết hàng tháng, quý, năm... cung cấp thông tin cho cấp ủy cấp huyện và các cơ quan chức năng tỉnh, huyện để xem xét giải quyết kiến nghị của cơ sở. Đồng thời, theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của đảng ủy, chi bộ; kiểm tra việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, sự chuyển biến của đơn vị theo dõi, hỗ trợ, xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; việc chỉ đạo xử lý của huyện, tỉnh đối với những kiến nghị từ cơ sở.

Phương châm “tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” thực hiện đi vào nền nếp; khẳng định phù hợp với phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo chủ trương hướng về cơ sở và đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Việc thực hiện phương châm giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh gắn bó mật thiết với nhân dân ở địa bàn dân cư; kịp thời nắm chắc tình hình cơ sở, truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cấp ủy cơ sở và nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên.

Thông qua việc đi cơ sở giúp cán bộ lãnh đạo các cấp theo dõi, nghiên cứu, nắm bắt toàn diện các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã An Phú Trung (huyện Ba Tri).

Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã An Phú Trung (huyện Ba Tri).

Qua 5 năm thực hiện phương châm, đã thể hiện rõ sự quyết tâm và hiệu quả trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đến tận cơ sở; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, kịp thời và hiệu quả trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, nhất là chủ đề hành động của Tỉnh ủy hàng năm, giúp đảng ủy xã, phường, thị trấn đổi mới trong phương thức lãnh đạo, nhất là phương pháp làm việc; từng tập thể, cá nhân thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công việc, cụ thể hóa, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các nội dung cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình, chỉ thị, kế hoạch, quy định của cấp trên ngày càng phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng hơn; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được đề cao; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả khá tốt, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân đối Đảng. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên, công tác tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên và đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương được duy trì. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các mô hình bố trí chức danh kiêm nhiệm hoạt động hiệu quả; công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện khá tốt, người dân ngày càng có ý thức trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; mối quan hệ giữa cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên với nhân dân ngày càng gần gũi, gắn bó mật thiết hơn. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở có nhiều đổi mới. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở qua từng năm, làm nền tảng vững chắc cho các cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 107 chi bộ ấp, khu phố được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Kinh tế - xã hội của các xã, phường, thị trấn có sự phát triển; sản xuất nông nghiệp được khôi phục sau hạn mặn và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là tập trung vào việc xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm; kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Đồng Khởi khởi nghiệp” và phát triển doanh nghiệp, du lịch... được quan tâm đầu tư và phát triển. Các hoạt động văn hóa - xã hội đạt kết quả khá tốt; công tác giảm nghèo, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được tập trung. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Toàn tỉnh đã công nhận 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ phân công theo dõi, hỗ trợ địa bàn

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên qua 5 năm thực hiện phương châm “tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Một số ít đồng chí chưa bám sát địa bàn phân công, chưa chủ động sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ các cuộc họp đảng ủy và các cuộc họp khác. Chưa hỗ trợ có chiều sâu về công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo toàn diện của địa phương. Chưa thường xuyên trao đổi thông tin với thường trực các huyện ủy, thành ủy và đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy phụ trách tiểu vùng, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã để phối hợp, định hướng hoặc kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết một số vụ việc thuộc thẩm quyền, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc phức tạp tại địa phương còn chậm.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy tỉnh và cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy hướng về cơ sở theo phương châm “tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”; các cấp ủy, cán bộ được phân công cần tiếp tục nghiên cứu sâu nội dung Quy định số 13-QĐ/TU ngày 27-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung công tác xây dựng Đảng theo “4 nắm”, “4 góp”, “3 kiểm”, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phát động toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà tham gia tích cực phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tiếp tục đưa nội dung “4 nắm”, “4 góp”, “3 kiểm” đi vào chiều sâu; tập trung nắm toàn diện, nắm chắc về mặt tổ chức, con người, quy chế và nghị quyết của địa phương mình theo dõi, hỗ trợ.

Hỗ trợ cấp ủy cơ sở xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18-1-2021 của Tỉnh ủy. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phù hợp với thực tiễn của địa phương và giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đồng bộ trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và trong Nhân dân, nhân rộng và tạo lan tỏa mạnh mẽ những điển hình tiên tiến ở các cấp, tạo ra phong trào “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” thực hiện cuộc “Đồng Khởi mới” theo phương châm “Xây dựng ‘điển hình’, học tập ‘điển hình’, bắt kịp ‘điển hình’, vượt qua ‘điển hình’”.

Trung tâm tỉnh Bến Tre (nhìn từ trên cao)

Trung tâm tỉnh Bến Tre (nhìn từ trên cao).

Đề cao trách nhiệm nêu gương của các đồng chí được phân công và ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy; thực hiện đầy đủ nội dung theo dõi, hỗ trợ; duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa cán bộ theo dõi, hỗ trợ với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu nội dung “4 nắm”, “4 góp”, “3 kiểm”. Cán bộ được phân công và các cấp ủy thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn khi đi cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối, truyền tải chủ trương của Tỉnh ủy đến địa phương để triển khai thực hiện; hướng dẫn, phổ biến và tiếp thu từ cơ sở; góp ý, đánh giá tình hình thực tế của từng địa bàn để nghiên cứu vận dụng linh hoạt hỗ trợ đạt kết quả, nhất là quan tâm hỗ trợ có hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

Thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung việc phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn cho phù hợp; cấp huyện, cấp xã tổ chức họp định kỳ đối với cán bộ được phân công theo dõi, hằng năm tổ chức đánh giá việc thực hiện phương châm “tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”. Nâng cao chất lượng nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, cung cấp kịp thời, đầy đủ các nội dung chỉ đạo, định hướng của tỉnh để cán bộ cấp tỉnh kịp thời truyền đạt đến địa phương theo dõi, hỗ trợ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất