Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2022-2025

 

Đời sống của bà con Khơ-me ở Cà Mau đang khởi sắc từng ngày (Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây). Ảnh: TTXVN.

Đời sống của bà con Khơ-me ở Cà Mau đang khởi sắc từng ngày (Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây). Ảnh: TTXVN.

Theo đó, đối tượng giám sát, đánh giá là chủ chương trình, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần, chủ đầu tư các dự án, hoạt động thuộc chương trình; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương trình. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025.

Mục đích của kế hoạch là giám sát, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc chấp hành quy định về quản lý, tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh (chương trình) tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương trình.

Kịp thời chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hằng năm; phát huy những ưu điểm tích cực đạt được; phát hiện những yếu kém, hạn chế phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và đề ra các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo chương trình thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả.

Hoạt động giám sát, đánh giá phải bám sát mục tiêu, nội dung và trình tự thủ tục quy định. Công tác giám sát, đánh giá các dự án, tiểu dự án của chương trình bảo đảm khách quan, phản ánh trung thực, đầy đủ đúng thực chất; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những tồn tại, hạn chế và các vấn đề khác phát hiện sau kiểm tra, giám sát.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất