Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế ban hành Công văn về việc tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ

*

V/v tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2021

  Kính gửi:

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về QLBC

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng, hoàn chỉnh Đề cương báo cáo mẫu, các biểu mẫu thống kê để phục vụ tổng kết biên chế giai đoạn 2016 - 2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và tài liệu này đã được Ban Chỉ đạo thông qua.

Để kịp thời tiến hành tổng kết, đề xuất biên chế; căn cứ vào Đề cương báo cáo mẫu và biểu mẫu (gửi kèm), Ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí thành viên chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền về quản lý biên chế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016 - 2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026 trước ngày 15/11/2021 và tổng hợp báo cáo chung về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/12/2021 (Các mẫu biểu gửi kèm).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đ/c Trưởng Ban Chỉ đạo (để báo cáo),

- Đ/c PTBTT Ban Chỉ đạo (để báo cáo),

- Các đ/c Phó Trưởng Ban TCTW,

- Văn phòng Trung ương,

- Lưu TTBCĐ.

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TW

kiêm

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

(Đã ký)

Nguyễn Quang Dương


THÔNG TIN CHUNG

1. Tổng hợp biểu mẫu

Ban Tổ chức Trung ương cung cấp bản điện tử Đề cương báo cáo và các biểu mẫu trên Website của Tạp chí Xây dựng Đảng tại địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu. Kính đề nghị các đồng chí tải về, thực hiện đúng các biểu mẫu theo quy định; trong đó:

- Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp các biểu 1A, 1B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13, 14A 14B.

- Bộ Nội vụ tổng hợp các biểu 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B 5.

- Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổng hợp Biểu 6A Biểu 6B.

- Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp Biểu 7A Biểu 7B.

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổng hợp Biểu 8A Biểu 8B.

- Kiểm toán nhà nước tổng hợp Biểu 9A Biểu 9B.

- Văn phòng Chủ tịch nước tổng hợp Biểu 10A Biểu 10B.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp biểu mẫu biên chế và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 và từng năm theo đặc thù tổ chức bộ máy của Ngành; trực tiếp báo cáo về Bộ Chính trị.

2. Cách thức thống kê

- Đối với trường hợp kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện thì thống kê thuộc biên chế của cơ quan Đảng.

- Đối với thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn (hoặc tham mưu) thuộc Ủy ban nhân dân có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện thì biên chế của cơ quan hợp nhất thống kê vào biên chế của cơ quan Đảng.

- Đối với trường hợp thí điểm trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thì thống kê biên chế thuộc cơ quan Đảng.

- Đối với trường hợp người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy đồng thời là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp của cấp ủy thì thống kê biên chế thuộc cơ quan Đảng.

- Đối với trường hợp bí thư (phó bí thư) cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND (chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội) thì thống kê biên chế thuộc cơ quan Đảng.

- Đối với các địa phương Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường là công chức lãnh đạo, quản lý; thuộc biên chế của UBND quận mà không phải là biên chế công chức cấp xã. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc tổng hợp thì đề nghị các địa phương nêu trên vẫn thống kê tại mục I, Biểu 5.

3. Thông tin trao đổi

- Liên hệ Đ/c Dương Thanh Văn, ĐT: 0985.293.888/080.42170 hoặc Đ/c Đỗ Thị Hương Nhung, ĐT: 0973.352.935/080.42680.

- Ngoài việc gửi Báo cáo tổng hợp chung và các biểu mẫu về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan) theo đúng thời gian quy định; đề nghị các đồng chí gửi văn bản điện tử qua hòm thư công vụ: vutochuccbcq@btctw.dcs.vn.

Đề cương báo cáo

Các biểu mẫu

Gửi thành viên BCĐ.docx

Thông tin chung.docx

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất