Công nhận kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số  3973 - QĐ/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018
-----

- Căn cứ Quyết định số 152-QĐ/TW, ngày 26/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức về nâng ngạch công chức;

- Căn cứ Kế hoạch số 161-KH/BTCTW ngày 09/8/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018;

- Theo báo cáo của Hội đồng thi nâng ngạch Ban Tổ chức Trung ương về kết quả kỳ thi nâng ngạch sau khi chấm phúc khảo ngày 15/01/2019,

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH    

    Điều 1. Quyết định công nhận kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 (có danh sách kèm theo).

 Điều 2. Thời điểm bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp đối với công chức trúng tuyển tính từ ngày 01/12/2018.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ban, Vụ trưởng các vụ có liên quan thuộc Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Đ/c Trưởng ban (để b/c),

- Các đ/c Phó Trưởng Ban,

- Tạp chí XDĐ (để đưa tin),

- Lưu VP, Vụ CSCB.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)


Nguyễn Thanh Bình

Danh sach trung tuyen cvcc2018.xlsx


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất