Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số  703  - TB/BTCTW

  

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc

và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018

                                                -----

Xét báo cáo của Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi về kết quả chấm phúc khảo điểm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 thông báo như sau:

1. Tính đến hết thời hạn nhận đơn phúc khảo (ngày 05/01/2019 tính theo dấu bưu điện), Hội đồng thi đã nhận được 02 đơn đề nghị phúc khảo của 02 công chức công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng và Thành ủy Hải Phòng (mỗi công chức đề nghị phúc khảo 02 môn thi là Kiến thức chung và Viết Đề án) .

2. Ngày 15/01/2019, Ban Chấm thi phúc khảo[1] đã thực hiện việc chấm phúc khảo các bài thi theo đúng quy định. Kết quả điểm thi (theo đề nghị của Ban Chấm thi phúc khảo) đối với từng bài thi (các môn Kiến thức chung và Viết Đề án) của cả 02 công chức nêu trên được giữ nguyên so với điểm chấm thi lần đầu.

3. Căn cứ kết quả điểm thi đã công bố, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo Ban Tổ chức Trung ương công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định hiện hành và thông báo trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng (www.xaydungdang.org.vn).

  Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng Ban (để b/c),

- Thành viên Hội đồng thi,

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để đăng tin),

- Lưu VP, Vụ CSCB.                 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình[1] Được thành lập theo Quyết định số 3950-QĐ/BTCTW ngày 11/01/2019 của Hội đồng thi nâng ngạch Ban Tổ chức Trung ương

Ket qua thi CVCC 2018.xlsx


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất