Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG

            BAN TỔ CHỨC
                       *
       
         
Số 661-TB/BTCTW


             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

   

THÔNG BÁO

Về công bố kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức

từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp

cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018

-----

         

Xét báo cáo của Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi về kết quả chấm thi, ghép phách và tổng hợp điểm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 thông báo như sau:

1.Công bố kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 (có danh sách kèm theo).

2.Theo quy định hiện hành, cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị gửi Đơn phúc khảo[1] về Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: Số 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) trước  ngày 05/01/2019 (tính theo dấu bưu điện).

 

  Nơi nhận:                                                                

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để công bố),

- Hội đồng thi, Ban giám sát,

- Lưu VP và Vụ CSCB.      

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình
[1] Hội đồng thi không phúc khảo điểm thi Bảo vệ Đề án và điểm thi Tin học
Xem điểm thi tại đây DIEM THI CVCC 2018.xlsx

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất