Hướng dẫn kết cấu và bảo vệ đề cương đề án thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2017

   BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 2017

 HƯỚNG DẪN

KẾT CẤU VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN

thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2017

 Để giúp cán bộ, công chức dự thi chuẩn bị tốt cho việc viết và bảo vệ đề án trong thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2017, Hội đồng thi hướng dẫn kết cấu và bảo vệ đề cương đề án như sau:

I. YÊU CẦU VÀ KẾT CẤU ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN

1. Yêu cầu của đề án

- Đề án đề cập những vấn đề cấp bách, thiết thực, phù hợp với thực tế, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị công tác.

- Bản đề án được trình bày theo kết cấu quy định (ở dưới đây); lập luận phải lôgic, chặt chẽ, dẫn chứng chính xác, có sức thuyết phục.

- Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phải rõ ràng, có tính khả thi trong thực tiễn.

2. Kết cấu đề án

Kết cấu đề án bảo đảm các phần chính như sau:

 

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề án

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề án

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề án

4. Phương pháp nghiên cứu

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Cơ sở/ căn cứ xây dựng đề án (nêu ngắn gọn)

1.1. Cơ sở lý luận

1.2. Cơ sở chính trị, pháp lý

2. Nội dung đề án

2.1. Thực trạng vấn đề (ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân).

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Địa điểm triển khai đề án

3.2. Tiến độ thời gian thực hiện đề án

3.3. Phân công trách nhiệm thực hiện đề án


4. Dự kiến hiệu quả của đề án


4.1. Đối tượng thụ hưởng từ kết quả nghiên cứu đề án

4.2. Giá trị thực tiễn của đề án

III. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị (đối với các cơ quan chức năng)

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

II. VIẾT VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN

- Người dự thi bốc thăm chọn 01 chuyên đề để viết đề án (trong số các chuyên đề do Hội đồng thi định hướng) có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác đang đảm nhiệm.

- Đề án được viết dưới dạng đề cương chi tiết; từ 14 đến 16 trang giấy thi theo quy định, trong thời gian 8 giờ.

- Bản viết đề án của người dự thi sẽ được Hội đồng thi in sao thành 04 bản (01 bản giao lại cho người dự thi để chuẩn bị bảo vệ; 03 bản giao cho Ban chấm thi).

- Bảo vệ đề án: Người dự thi sử dụng bản đề án đã viết để bảo vệ trước Ban chấm thi trong thời gian tối đa là 30 phút.

             HỘI ĐỒNG THI

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất