Công văn về cập nhật, bổ sung biểu mẫu tổng hợp quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 1553 - CV/BTCTW

V/v cập nhật, bổ sung biểu mẫu tổng hợp quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021


         Kính gửi:

- Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

- Các ban, cơ quan đảng; ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,

- Các cơ quan, đơn vị ở Trung ương,

Ngày 20/8/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn 1518-CV/BTCTW về việc báo cáo, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026; trong đó, yêu cầu xây dựng Báo cáo theo Đề cương gửi kèm và tổng hợp các biểu mẫu báo cáo.

Để có căn cứ đánh giá toàn diện về công tác quản lý biên chế, Ban Tổ chức Trung ương có cập nhật, bổ sung phần “tổng biên chế được giao năm 2015”“tổng biên chế được giao năm 2021” vào các biểu mẫu tổng hợp; đồng thời cập nhật, điều chỉnh chi tiết một số nội dung trong các biểu. Trân trọng gửi lại hệ thống biểu mẫu để các đồng chí cập nhật, kịp thời triển khai.

Bản điện tử điều chỉnh, cập nhật các biểu mẫu, Ban Tổ chức Trung ương đăng trên Website của Tạp chí Xây dựng Đảng tại địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu; đồng thời, gửi qua địa chỉ lotusnote của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương. Kính đề nghị các đồng chí tải về để cập nhật và tổng hợp đúng các biểu mẫu theo quy định.

Trân trọng!

 Nơi nhận:

- Như trên,

- Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo),

- Các Vụ I, II, III, V (để đôn đốc),

- Lưu VP, Vụ TCCBCQ.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Quang Dương

THÔNG TIN VỀ CÁCH THỨC THỐNG KÊ

(kèm theo Công văn số 1553 - CV/BTCTW, ngày 26/8/2021)

- Trân trọng gửi kèm Danh mục vị trí việc làm công chức trong hệ thống chính trị; danh mục vị trí việc làm viên chức khối Chính phủ quản lý và danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã để các đồng chí nghiên cứu, tham khảo.

- Địa phương, cơ quan, đơn vị nào đã hoàn thiện danh mục VTVL, đề nghị tổng hợp biên chế, thống kê chi tiết chia theo 04 nhóm VTVL. Nếu chưa hoàn thiện danh mục VTVL, đề nghị tổng hợp tổng biên chế, thống kê ở các cột tổng chung.

- Đối với trường hợp kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện thì thống kê thuộc biên chế của cơ quan Đảng.

- Đối với thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn (hoặc tham mưu) thuộc Ủy ban nhân dân có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện thì biên chế của cơ quan hợp nhất thống kê vào biên chế của cơ quan Đảng.

- Đối với trường hợp thí điểm trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thì thống kê biên chế thuộc cơ quan Đảng.

- Đối với trường hợp người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy đồng thời là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp của cấp ủy thì thống kê biên chế thuộc cơ quan Đảng.

- Đối với trường hợp bí thư (phó bí thư) cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND (chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội) thì thống kê biên chế thuộc cơ quan Đảng.


Tải Biểu mẫu

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất