Hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm viên chức

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 1910-CV/BTCTW

V/v xây dựng vị trí việc làm viên chức

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

                       

Kính gửi:

- Các ban đảng, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương,

- Các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương,

- Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư giao (Công văn số 8698-CV/VPTW ngày 18/01/2019 và Công văn số 1170-CV/VPTW ngày 30/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị làm cơ sở cho việc xác định tổng biên chế, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế vào tháng 01/2022 (trong đó Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm chính hướng dẫn khối cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội), đến nay đã hoàn thiện danh mục 1022 vị trí việc làm cán bộ, công chức, 549 vị trí việc làm viên chức khối Chính phủ quản lý và 17 vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã.

Để kịp thời hoàn chỉnh hệ thống vị trí việc làm đảm bảo tiến độ báo cáo, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc khối các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm viên chức (có Hướng dẫn và các phụ lục kèm theo).

Đây là nội dung quan trọng, căn cứ hướng dẫn này, đề nghị đồng chí lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả kèm theo danh mục vị trí việc làm viên chức gửi về Ban Tổ chức Trung ương, qua Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan trước ngày 15/12/2021 (gửi bản mềm theo địa chỉ hòm thư Vutochuccbcq@btctw.dcs.vn).

 

Nơi nhận:                                                          

- Như trên,

- Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo),                                                   

- Các đồng chí Phó Trưởng Ban,

- Các Vụ: I, II, III, V, TC - ĐL (để biết),

- Lưu VP, Vụ TCCBCQ.   

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Quang Dương

File đính kèm

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất