Kế hoạch thi đua, khen thưởng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

*

Số 112 - KH/BTCTW

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

  

KẾ HOẠCH

công tác thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống 84 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức cấp uỷ các cấp trong năm 2014.

2. Việc triển khai phong trào thi đua phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

II. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

1.1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

1.2. Thường xuyên tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan ban tổ chức cấp uỷ các cấp.

2. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước

2.1. Phát động phong trào thi đua: “Đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014” với 6 trọng tâm sau:

- Tập trung tham mưu Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp lớn về công tác tổ chức xây dựng đảng, trọng tâm là các công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tiếp tục tham mưu, đề xuất cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

- Tham mưu cấp ủy các cấp những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, cụ thể trong công tác tổ chức xây dựng đảng để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong đó thực hiện tốt việc nắm, theo dõi công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ gắn với giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ diện Trung ương và cấp ủy quản lý. Coi trọng việc cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện bằng các chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể, với bước đi thích hợp nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư  giao Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng và tính khả thi.

- Chủ động tham mưu thực hiện kế hoạch luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo tập thể của cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò của các cơ quan tham mưu. Coi trọng việc bố trí đúng người đứng đầu có đức, có tài, có tính đảng cao, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, đấu tranh chống tham nhũng, nói đi đôi với làm.

- Nâng cao năng lực tổ chức điều hành và triển khai thực hiện của các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp, các ngành. Tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng cơ quan tổ chức cấp ủy, các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ trong sạch, tận tụy, trách nhiệm, vững mạnh toàn diện.

2.2. Tổ chức các đợt thi đua theo chuyên đề chào mừng kỷ niệm  60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 –7-5-2014), kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 – 14-10-2014).

2.3. Tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương, các cấp, các ngành phát động.

3. Xét khen thưởng và tổ chức gặp mặt, biểu dương, trao thưởng

3.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xét khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

3.2. Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức cấp uỷ các cấp làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan, đơn vị (theo Luật Thi đua, khen thưởng và các nghị định, thông tư mới ban hành); nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng vào dịp tổng kết công tác năm 2014; kết hợp khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề.

3.3. Kịp thời tổ chức gặp mặt, biểu dương, trao thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy và định kỳ sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

4.1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và hội đồng thi đua, khen thưởng ở các ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; bổ sung và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

4.2. Sắp xếp lại các cụm thi đua của Ngành gắn với các vụ theo dõi địa bàn.

4.3. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; về tổ chức và hoạt động của các cụm thi đua, khối thi đua.

4.4. Sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng định kỳ 6 tháng, cuối năm và cuối mỗi đợt thi đua theo chuyên đề.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                              

1. Các vụ, đơn vị trong Ban Tổ chức Trung ương

1.1. Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan, Ban Thư  ký: Giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

1.2. Các vụ, đơn vị: Ký giao ước thi đua, tổ chức đăng ký thi đua và triển khai các phong trào thi đua theo kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan.

1.3. Tạp chí Xây dựng Đảng, Trang tin điện tử của Ban: Thường xuyên tuyên truyền về công tác thi đua yêu nước, về các điển hình tiên tiến trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

2. Các ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

2.1. Ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2014 (gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 28-02-2014) và hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

2.2. Đăng ký thi đua và tích cực tham gia các hoạt động do cụm thi đua, khối thi đua tổ chức.

2.3. Các ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ làm nhiệm vụ cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh uỷ, thành uỷ (theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ ban hành kèm theo Quyết định số 219-QĐ/TW, ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư).

 Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban;

- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

- Các ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương;

- Các vụ, đơn vị;

- Thành viên Ban Thư ký giúp việc HĐ;

- Lưu VP, Vụ TCCBCQ, Phòng TĐKT.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG TĐKT NGÀNH TCXD ĐẢNG

  (đã ký)

 Trần Lưu Hải

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất