Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số  161 - KH/BTCTW

             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức

trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc

và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018

_________

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Căn cứ các Nghị định số: 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (viết tắt Nghị định số 24/2010/NĐ-CP); 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (viết tắt Nghị định số 29/2012/NĐ-CP); Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW ngày 29-5-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (viết tắt Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW).

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ (tại Công văn số 3090/BNV-CCVC ngày 05-7-2018), Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2018, như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Qua tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị và cấp ủy địa phương; trong khi chưa sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW; Ban Tổ chức Trung ương thống nhất với Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng thí điểm đổi mới về đối tượng dự thi nhằm bảo đảm mối tương quan chung trong đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Phạm vi

Các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương (viết tắt là cơ quan, đơn vị).

2. Đối tượng

Là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác, làm việc trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được quy định tại Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn khác của Đảng, Chính phủ. Ngoài ra cần lưu ý các trường hợp sau:

2.1. Đối tượng dự thi nâng ngạch công chức

a) Ngạch Chuyên viên cao cấp([1]):

- Cán bộ, công chức hiện đang công tác, làm việc ở trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

- Cán bộ, công chức đang đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu ở các ban của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;

- Cấp phó thường trực của người đứng đầu các ban của Đảng hoặc cấp phó của người đứng đầu các ban của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh hiện là tỉnh ủy viên hoặc tương đương;

- Cấp phó của người đứng đầu các ban của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được quy hoạch là người đứng đầu các ban, ngành cấp tỉnh và tương đương trở lên;

- Bí thư cấp ủy cấp huyện (và tương đương) là cấp ủy viên cấp tỉnh hoặc là cán bộ được điều động, luân chuyển về huyện từ những chức danh được dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp ở cấp tỉnh.

b) Ngạch Chuyên viên chính([2]):

- Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh trở lên đang giữ ngạch công chức hành chính;

- Ủy viên Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện;

- Các công chức (tại các Điểm b Khoản 1 Mục này) giữ chức danh bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thuộc diện quy hoạch, được điều động, luân chuyển theo quy định cũng thuộc đối tượng dự thi.

Người dự thi ở từng ngạch công chức cần đảm bảo đúng vị trí việc làm và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09-10-2014 và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15-8-2017 của Bộ Nội vụ). Đồng thời, người dự thi nâng ngạch phải có trình độ lý luận chính trị tương ứng với ngạch dự thi([3]).

2.2. Đối tượng dự xét thăng hạng viên chức

Năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như năm 2017, các chức danh khác không nêu ở đây sẽ được cử dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định của Chính phủ. Các đối tượng dự xét là:

- Viên chức đang công tác, làm việc ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, được quy định tại Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW.

- Viên chức dự xét thăng hạng, cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu vị trí theo quy định của Luật Viên chức; các văn bản hướng dẫn đối với từng chức danh viên chức và quy định tại Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW.

Riêng viên chức hành chính dự xét thăng hạng lên chuyên viên chính hoặc chuyên viên cao cấp phải đảm bảo thời gian giữ ngạch theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15-8-2017 của Bộ Nội vụ.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, Hội đồng xét thăng hạng viên chức

1.1. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

a) Căn cứ Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động ban hành Kế hoạch thi, thành lập Hội đồng thi và tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính như năm 2017.

b) Nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, kinh phí, nguồn lực; đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo yêu cầu, đề nghị các cơ quan, đơn vị và cấp ủy địa phương có thể tổ chức thi nâng ngạch công chức theo cụm hoặc khối cơ quan (của toàn cụm hoặc một số đơn vị trong cụm, khối) tương ứng với cụm thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng([4]). Một cơ quan, đơn vị trong cụm chủ trì tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính có trách nhiệm: ban hành kế hoạch thi, thành lập Hội đồng thi, triển khai tổ chức thi… cho cán bộ, công chức trong cụm; các cơ quan, đơn vị trong cụm có trách nhiệm cử người dự thi theo quy định hiện hành.

1.2. Đối với xét thăng hạng viên chức lên hạng II

- Căn cứ Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thành lập Hội đồng xét thăng hạng viên chức lên hạng II và quy định chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng. Hội đồng xét thăng hạng chức danh hạng II trở xuống đồng thời là Hội đồng sơ tuyển xét thăng hạng chức danh hạng I của cơ quan, đơn vị để lựa chọn viên chức tham gia dự xét thăng hạng chức danh hạng I gửi Hội đồng Trung ương.

1.3. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và xét thăng hạng viên chức lên hạng I

a) Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp:

Ban Tổ chức Trung ương thành lập Hội đồng thi và trực tiếp tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp.

b) Đối với kỳ xét thăng hạng viên chức lên hạng I:

Ban Tổ chức Trung ương thành lập Hội đồng xét thăng hạng viên chức hạng I theo từng loại nhóm viên chức([5]) của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với 03 Hội đồng xét thăng hạng Trung ương là: (1) Văn phòng Trung ương Đảng, (2) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và (3) Báo Nhân dân.

Hội đồng thi nâng ngạch có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng có  nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

c) Căn cứ báo cáo kết quả của từng Hội đồng (thi và xét thăng hạng), Ban Tổ chức Trung ương sẽ ban hành văn bản công nhận kết quả đối với các Hội đồng, đồng thời ra quyết định bổ nhiệm đối với cá nhân công chức ngạch cao cấp và viên chức hạng I.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch và xét thăng hạng

2.1. Thời gian tổ chức thi nâng ngạch

- Việc tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính được tổ chức trong Quý III năm 2018, trường hợp đặc biệt có thể tổ chức chậm hơn (sau khi đã có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương) nhưng phải hoàn thành công tác tổ chức thi trước ngày 31-12-2018. Địa điểm tổ chức thi do Lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định.

- Ban Tổ chức Trung ương dự kiến tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018 vào nửa đầu tháng 11-2018 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (địa chỉ 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

2.2. Thời gian tổ chức xét thăng hạng

- Việc tổ chức xét thăng hạng viên chức lên hạng II và lên hạng I (ở cấp cơ sở) được thực hiện trong Quý III năm 2018. Cơ quan, đơn vị có văn bản đề nghị xét thăng hạng viên chức hạng I kèm theo danh sách trích ngang (theo Mẫu 1), hồ sơ dự xét thăng hạng của viên chức gửi về Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân tương ứng với chức danh đề nghị xét trước ngày 01-10-2018.

- Ban Tổ chức Trung ương dự kiến sẽ tổ chức xét thăng hạng viên chức lên hạng I năm 2018 vào tháng 11-2018 tại 03 Hội đồng xét thăng hạng Trung ương theo nhóm viên chức.

3. Tài liệu thi và đề thi

- Các cơ quan và cấp ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng thi hướng dẫn người dự thi nghiên cứu, học tập theo quy định của ngạch chuyên viên chính, gắn với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương; có thể tham khảo tài liệu năm 2017 ở trang tin điện tử xaydungdang.org.vn và Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII). Ngoài ra, các Hội đồng thi có thể xây dựng thêm tài liệu về lĩnh vực của riêng cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Các cơ quan và cấp ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng thi có trách nhiệm xây dựng đề thi, bảo mật đề thi theo đúng quy định, yêu cầu của kỳ thi. Ngay trong ngày kết thúc môn thi cuối cùng, Thường trực Hội đồng thi có trách nhiệm niêm phong các đề thi, đáp án, thang biểu điểm chấm thi gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) theo chế độ khẩn và mật.

4. Chỉ tiêu nâng ngạch và xét thăng hạng

4.1. Chỉ tiêu nâng ngạch công chức

Để giữ ổn định, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất giao chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2018 của các cơ quan, đơn vị bằng với chỉ tiêu đã giao năm 2017.

Trường hợp cơ quan, đơn vị đã xây dựng xong vị trí việc làm và được cấp thẩm quyền phê duyệt thì xác định chỉ tiêu dự thi theo vị trí việc làm. Đối với các cơ quan, đơn vị có số người dự thi thấp hơn chỉ tiêu nâng ngạch đã giao thì sẽ điều chỉnh giảm xuống để đảm bảo nguyên tắc thi cạnh tranh trong kỳ thi.

4.2. Chỉ tiêu thăng hạng viên chức

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, tổng hợp nhu cầu xét thăng hạng năm 2018 và báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương để thẩm định, phê duyệt số lượng viên chức theo báo cáo, đề xuất của từng đơn vị, địa phương (theo đúng từng loại chức danh được quy định tại Quyết định 1696-QĐ/BTCTW) trước ngày 30-8-2018.

5. Thực hiện thí điểm việc bổ nhiệm không tính chỉ tiêu cạnh tranh

Đối với những chức danh đã xác định rõ vị trí việc làm của ngạch công chức và đã xác định rõ tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm chức danh, chức vụ nếu đủ tiêu chuẩn dự thi và đạt kết quả thi nâng ngạch (các môn thi đều đạt 50 điểm trở lên), cụ thể như sau:

5.1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính: các chức danh là phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương; cấp phó của người đứng đầu các ban của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; phó vụ trưởng ở các cơ quan Trung ương và tương đương trở lên.

5.2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp: các chức danh là Ủy viên Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và tương đương; Vụ trưởng ở các cơ quan Trung ương và tương đương trở lên.

Việc bổ nhiệm ngạch đối với các chức danh, chức vụ nêu trên không tính vào chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan, đơn vị.

6.  Kinh phí dự thi nâng ngạch, dự xét thăng hạng

Mức thu phí dự thi nâng ngạch, dự xét thăng hạng và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức căn cứ quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đơn vị sự nghiệp ở Trung ương căn cứ Kế hoạch này để chủ động tổ chức thực hiện.

- Ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch, Kế hoạch xét thăng hạng và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; thành lập Hội đồng: thi nâng ngạch, xét thăng hạng viên chức. Trường hợp tham gia tổ chức thi theo cụm thì cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công bố Kế hoạch thi nâng ngạch lên chuyên viên chính của cụm và cử người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.

- Có văn bản cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp kèm danh sách trích ngang (theo Mẫu 2), hồ sơ đăng ký dự thi và danh sách công chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 30-8-2018 (đồng thời gửi tệp điện tử qua hòm thư btctw.cs@gmail.com).

- Cơ quan, đơn vị là cụm trưởng cụm thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua triển khai Kế hoạch này và coi đây là một tiêu chí thi đua năm 2018 của Ngành.

2. Sau khi ban hành kế hoạch, Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp các ý kiến phản ánh của các cơ quan Trung ương và cấp ủy trực thuộc Trung ương để tổ chức tập huấn về các nội dung mới trong tổ chức kỳ thi nâng ngạch và xét thăng hạng năm 2018 đến các cơ quan, đơn vị vào nửa đầu tháng 9/2018.

3. Giao Vụ Chính sách cán bộ chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thực hiện theo Kế hoạch này và trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, giám sát các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

4. Đối chiếu với Kế hoạch này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ động xây dựng Kế hoạch thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức ngành Kiểm tra của Đảng theo quy định hiện hành của Luật Cán bộ, công chức và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ảnh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, điện thoại: 080.45522; 080.45077) để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:              

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW;

- Các ban của Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương;

- Cơ quan TW của MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội;

- Bộ Nội vụ (để phối hợp);

- Lãnh đạo Ban;

- Các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Ban;

- Lưu VP, Vụ CSCB (4b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thanh Bình

 [1] Căn cứ theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, của Bộ Chính trị (Khóa XI).

[2] Được xác định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25-01-2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02-6-2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

[3] Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị đối với ngạch chuyên viên chính và trình độ Cao cấp lý luận chính trị đối với ngạch chuyên viên cao cấp.

[4] Được thành lập theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 18-5-2016 của Ban Tổ chức Trung ương 

[5] Hội đồng: (1) Văn phòng Trung ương Đảng: ngạch chuyên viên cao cấp; (2) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giảng viên cao cấp, Nghiên cứu viên cao cấp; (3) Báo Nhân dân: Biên tập viên cao cấp, Phóng viên cao cấp.

Mau danh sach dang ky du thi.xls

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất