Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC

                                    *

Số  147 - KH/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

đối với phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 129 - KH/BTCTW, ngày 14-3-2018 v/v “Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018” và Kế hoạch số 131-KH/BTCTW, ngày 19-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III– năm 2018, trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Báo Nhân Dân, Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương. Cụ thể như sau:

I - Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích: Nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với các phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương; trên cơ sở đó làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

2. Yêu cầu: Nội dung tập huấn là những thông tin mới, cơ bản, toàn diện về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm phục vụ thiết thực cho công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và sáng tác tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng. Hình thức tổ chức tập huấn phải sinh động, hấp dẫn. Hội nghị tập huấn phải được chuẩn bị và tổ chức một cách chu đáo, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Có thêm nhiều phóng viên, biên tập viên tham dự tập huấn là những người chưa tham dự tập huấn trong năm 2017.

II - Thành phần

1. Đại biểu, khách mời:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.

- Đại diện Lãnh đạo Báo Nhân Dân.

- Đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo một số ban chuyên môn thuộc Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam.

2. Đối tượng tập huấn:

- Đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí và bộ phận trực tiếp phụ trách công tác biên tập tin, bài về xây dựng Đảng của các cơ quan báo chí ở Trung ương, Hà Nội và một số địa phương.

- Phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, Hà Nội và một số địa phương.

III - Nội dung

1. Về nội dung một số chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Tổng quan về Đảng, công tác xây dựng Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay.

+ Chuyên đề 2: Những nội dung mới về xây dựng Đảng ở Đại hội XII và một số vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

+ Chuyên đề 3: Những vấn đề mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay.

+ Chuyên đề 4: Về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và vấn đề nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

+ Chuyên đề 5: Những nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

* Thời lượng các chuyên đề là 180 phút; trong đó giảng viên, báo cáo viên trình bày 90 phút, trao đổi, thảo luận 90 phút.

Nội dung các chuyên đề do giảng viên, báo cáo viên chuẩn bị, chuyển trước cho Ban Tổ chức để đóng quyển phát cho các học viên làm tài liệu tập huấn.

2. Về nội dung đi thực tế:

- Nghe báo cáo về kết quả, kinh nghiệm và những đề xuất, kiến nghị về công tác xây dựng Đảng của các tỉnh, thành ủy (địa phương cụ thể do Ban Tổ chức Trung ương liên hệ).

- Tham quan mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến về công tác xây dựng Đảng của một số đảng bộ cấp huyện hoặc cấp trên cơ sở ở những địa phương đi thực tế.

IV - Số lượng, thời gian, địa điểm hội nghị tập huấn:

+ Số lượng hội nghị tập huấn: 1

+ Số lượng đại biểu và học viên dự hội nghị tập huấn: Khoảng 70-80 người.

+ Thời gian: Trong tháng 6-2018, thời gian tập huấn 5-6 ngày.

+ Địa điểm: Hội trường Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội.

V- Tổ chức thực hiện

1. Về phân công chuẩn bị, phục vụ hội nghị:

+ Ban Tổ chức Trung ương: Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị, chương trình tập huấn; mời giảng viên, báo cáo viên; tổ chức biên soạn tài liệu; phát hành giấy mời họp; liên hệ với địa phương để học viên đi thực tiễn; cử cán bộ tham gia quản lý lớp tập huấn khi đi thực tiễn tại địa phương, cơ sở.

+ Báo Nhân Dân: Chuẩn bị hội trường, khánh tiết; thực hiện công tác hậu cần trong thời gian tập huấn tập trung tại Hà Nội; cử cán bộ đón tiếp, quản lý, phục vụ hội nghị và tham gia quản lý lớp tập huấn khi đi thực tiễn tại địa phương, cơ sở.

+ Địa phương (dự kiến Hà Giang): Chuẩn bị đón, tiếp học viên đi thực tiễn; giới thiệu một số mô hình mới, điển hình tiên tiến hoặc địa phương, đơn vị có khó khăn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Kinh phí thực hiện

+ Ban Tổ chức Trung ương: Chịu trách nhiệm về kinh phí in ấn và phát hành tài liệu.

+ Báo Nhân Dân: Chịu trách nhiệm về Hội trường, kinh phí ăn trưa, quà (nếu có) cho các học viên trong thời gian tập huấn tập trung tại Hà Nội; thanh toán tiền thù lao cho giảng viên, báo cáo viên.

+ Các cơ quan thông tấn, báo chí: Chịu trách nhiệm thanh toán vé máy bay, tàu, xe (nếu có) cho các học viên đi, về để tham dự tập huấn.

+ Các địa phương: Giúp đỡ kinh phí ăn, nghỉ và bố trí phương tiện cho các học viên trong thời gian đi thực tiễn tại địa phương, cơ sở.

 

Nơi nhận:

- Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo);

- Các đồng chí Lãnh đạo Ban;

- Báo Nhân Dân (để phối hợp);

- Các cơ quan thông tấn, báo chí (theo danh sách);

- Tỉnh uỷ Hà Giang (để phối hợp);

- Các vụ, cục, đơn vị;

- Lưu VP, TC XDĐ.

            K/T TRƯỞNG BAN
                  PHÓ TRƯỞNG BAN

                (Đã ký)

  

                     Mai Văn Chính

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất