Quyết định công nhận kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

Số   2478 -QĐ/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày  16  tháng 3 năm 2018

         QUYẾT ĐỊNH

Công nhận kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức
lên ngạch chuyên viên cao cấp 
cơ quan Đảng,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và các quy định của Chính phủ về nâng ngạch công chức;

- Căn cứ Kế hoạch số 99-KH/BTCTW ngày 30-8-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017;

- Xét kết quả điểm thi công bố ngày 03-02-2018 và danh sách trúng tuyển kỳ thi (sau khi chấm phúc tra) của Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017,

              BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

            QUYẾT ĐỊNH

      Điều 1. Công nhận kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thời điểm bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp đối với công chức trúng tuyển tính từ ngày 01-02-2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ban, vụ trưởng các vụ có liên quan thuộc Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đ/c Trưởng ban (để b/c);

- Lãnh đạo Ban;

- Tạp chí XDĐ (để đưa tin);

- Lưu VP, Vụ CSCB (3b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)


Nguyễn Thanh Bình

DS Trung tuyen.xlsx

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất