Hướng dẫn xây dựng Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC 

*   
Số  6471 - CV/BTCTW  

V/v xây dựng Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

                                                   

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương,

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ,

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,

- Các ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao xây dựng Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương mình.

Báo cáo cần bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; từng nhiệm vụ trong Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị để phân tích, đánh giá tổng thể, khách quan, trung thực những việc đã làm được, những việc chưa làm được (về số lượng, chất lượng, tiến độ…); những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, yếu kém; nguyên nhân; bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 và những năm tiếp theo; đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ….

(có đề cương báo cáo và biểu mẫu kèm theo)

Đề nghị các đồng chí chuẩn bị kỹ lưỡng Báo cáo và các phụ lục kèm theo báo cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương mình và gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/11/2018 theo địa chỉ sau:

- Đường bưu điện, đề nghị gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Tổ chức – Điều lệ); Địa chỉ: số 2A Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội; Điện thoại: 08045163; Fax: 080.45048

- Đường thư điện tử, đề nghị gửi qua mạng thông tin diện rộng của Đảng về hòm thư điện tử: Nguyen Xuan Huong@BTCTW

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đồng chí!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Trưởng Ban (để b/c);

- Các đ/c Lãnh đạo Ban;

- Đ/c Trợ lý Trưởng Ban;

- Các vụ I, II, III, IV (để phối hợp);

- Các đ/c CVP, Phó Chánh Văn phòng;

- Lưu VP, TCĐL.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 
(Đã ký)

Mai Văn ChínhTải De cuong BC Nghi quyet 18 (co quan TW).doc
Tải De cuong BC Nghị quyet 18 (dia phuong).doc
Tải Phu luc BC 1 nam.xlsx

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất