Về việc phúc khảo kết quả điểm thi chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 7769 -CV/BTCTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Hà Nội, ngày  07 tháng 11 năm 2014

 

         

                  

Kính gửi:    Cán bộ, công chức tham dự Kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014

          Ngày 08-11-2014, Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014 thông báo kết quả điểm thi của toàn bộ cán bộ, công chức dự thi trên website Tạp chí Xây dựng Đảng (www.xaydungdang.org.vn).

Theo quy định tại các văn bản quy định về thi nâng ngạch; cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị gửi Đơn phúc khảo về Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương - Ban Tổ chức Trung ương (địa chỉ: 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) trước ngày 24-11-2014 (tính theo dấu bưu điện).

                                                                            T/L TRƯỞNG BAN

                                                                    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nơi nhận:

- Hội đồng thi;                                                                đã ký

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để đưa tin);

- Lưu Vụ CSCB, VP.                                              Lê Ngọc Hoan


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất