Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

UỶ BAN KIỂM TRA

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số 5033 - CV/HĐTNN

V/v triệu tập cán bộ, công chức

dự thi nâng ngạch năm 2014

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 05 tháng 11  năm 2014


Kính gửi : - Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương;

                              - Các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban KTTW

            

          Thực hiện Quyết định số 6010-QĐ/BTCTW, ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập Hội đồng thi ngâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính; từ ngạch kiểm tra viên chính lên ngạch kiểm tra viên cao cấp Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014 và Kế hoạch số 157-KH/UBKTTW, ngày 6-8-2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức Ngành kiểm tra Đảng năm 2014.

Căn cứ Công văn số 7731-CV/BTCTW, ngày 04-11-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phê duyệt danh sách công chức dự thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014. Hội đồng thi nâng ngạch triệu tập 319 đồng chí kiểm tra viên dự thi lên ngạch kiểm tra viên chính và 38 đồng chí kiểm tra viên chính dự thi lên ngạch kiểm tra viên cao cấp có tên (trong danh sách kèm theo). Thời gian, địa điểm và lệ phí thi thực hiện theo công văn số 4968-CV/HĐTNN, ngày 17-10-2014 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014. Riêng về lệ phí thi đối với kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính do quy mô của kỳ thi nên lệ phí thu là: 600.000 đ/người.

           Vậy, Hội đồng thi nâng ngạch công chức Ngành kiểm tra Đảng năm 2014 thông báo để các đồng chí biết và thực hiện.

Tải Danh sách triệu tập


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đồng chí Chủ nhiệm UBKTTW (để b/c);

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực;

- Các đồng chí trong Hội đồng thi;

- Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy,

  đảng ủy trực thuộc Trung ương;

- Phòng Tài vụ, Văn phòng CQUBKTTW,

- Vụ Tổ chức - Cán bộ (05 bản);

- Lưu: VT-LT, HSTNN.

/M ỦY BAN KIỂM TRA

PHÓ CHỦ NHIỆM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

 

 

 

(đã ký)

 

Bùi Thị Minh Hoài

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất