Nghệ An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị.

Theo Chỉ thị, mặc dù trong thời gian qua, công tác thực hiện chính sách tại địa bàn đã được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực; tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Tỉ lệ tham gia BHXH chỉ đạt 13,23%; vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; tình trạng bội chi, vượt trần, vượt quỹ, lạm dụng, trục lợi BHYT vẫn xảy ra… Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT đạt hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan BHXH, y tế ở địa phương chưa chặt chẽ; mất cân bằng thu - chi do mức đóng BHYT thấp, trong khi chi phí KCB tăng, việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát còn chậm, chưa thường xuyên…

Nhằm khắc phục những hạn chế và triển khai thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội, các sở, ban ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong Chương trình hành động số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, DN trong việc thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT đối với đơn vị của mình; đưa các chỉ tiêu này làm tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cá nhân người đứng đầu và tổ chức cơ sở đảng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để đơn vị, NLĐ và nhân dân nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của công tác BHXH, BHYT trong hệ thống ASXH. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê phán, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, triển khai quy chế phối hợp về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT của NLĐ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.

Cơ quan BHXH tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hệ thống quản lý; nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt quyền lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện công khai, minh bạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hạn chế, ngăn chặn trục lợi quỹ BHXH, BHYT dưới mọi hình thức. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành xây dựng đồng bộ CSDL tập trung để người dân xác định mã định danh thuận tiện trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh và những kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh để kịp thời lãnh đạo, khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Y tế tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng KCB, có giải pháp kiềm chế gia tăng chi phí không hợp lý, thực hành tiết kiệm trong sử dụng, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở KCB để xảy ra tình trạng sai phạm trong công tác quản lý nguồn quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời xử lý nghiêm những hành vi trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động và tiền lương.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý lao động; quản lý số DN đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Khắc phục tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn, bảo đảm tốt quyền, lợi ích của NLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong DN; nâng cao chất lượng KCB BHYT trên địa bàn.

Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đảng đoàn HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính tr ị- xã hội tỉnh tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ đảng, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng…/.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất