Đổi mới công tác cán bộ của các đảng ủy phường ở quận Cầu Giấy (Hà Nội)
Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận Cầu Giấy khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác cán bộ được thực hiện nề nếp ở tất cả các khâu từ tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, thực hiện chính sách cán bộ. Hằng năm công tác đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Quận uỷ quản lý được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, làm căn cứ để các cấp uỷ tiến hành bổ sung quy hoạch cấp uỷ hàng năm. Công tác quy hoạch được thực hiện bài bản, gắn với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Thực hiện Hướng dẫn số 05 của Thành uỷ Hà Nội về "Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo"; Chỉ thị số 07 của Thành uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ”... đảng bộ các phường đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình; quá trình thực hiện dân chủ, công khai, coi trọng thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2010-2015 theo hướng dẫn của Thành ủy.

Công tác bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, khoa học và có nhiều đổi mới; đã bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử đối với 85 cán bộ; luân chuyển, điều động 15 cán bộ diện BTV Quận uỷ quản lý. Các cấp uỷ cơ sở đã quan tâm hơn đến công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ; đội ngũ cán bộ sau khi được bổ nhiệm, luân chuyển cơ bản phát huy tốt năng lực, sở trường, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2006 đến nay, các đảng ủy phường đã quy hoạch 248 cán bộ, bổ nhiệm 132 cán bộ, bổ nhiệm lại 17 cán bộ, điều động, luân chuyển 28 cán bộ. Do làm tốt công tác tư tưởng, mở rộng dân chủ, đã tạo được sự đồng thuận cao, hầu hết cán bộ sau luân chuyển phát huy tốt trong môi trường công tác mới.

Việc quy hoạch, đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng quản lý cán bộ đều được thực hiện theo đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Hầu hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đều được bố trí sử dụng. Từ năm 2006 đến nay, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phường được cử đi học cử nhân chính trị, cao cấp chính trị, sau đại học đều được phân công công tác phù hợp, một số đồng chí đã được đề bạt đảm đương chức vụ chủ chốt. Từ 2006 đến nay, đảng ủy các phường đã cử 7 cán bộ tham gia các lớp đào tạo cán bộ nguồn do thành phố tổ chức, 69 cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo.
 
Tuy nhiên, công tác cán bộ của các đảng ủy phường ở quận Cầu Giấy vẫn còn tồn tại những hạn chế: Do chưa có quy định riêng về tiêu chuẩn cán bộ cho phù hợp với điều kiện cụ thể của phường trên địa bàn Thủ đô, nên các việc lựa chọn, đánh giá để tạo nguồn và quy hoạch cán bộ đều căn cứ vào quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16-1-2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Chưa có cơ chế động viên kịp thời đối với cán bộ tâm huyết, có tinh thần làm việc và hiệu quả công tác tốt, cơ chế thu hút cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn tốt… Ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình trong công tác và sinh hoạt của một số cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn hạn chế, việc giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm đúng mức…

Để tiếp tục công tác cán bộ của phường ở quận Cầu Giấy đạt kết quả, các cấp ủy xác định thực hiện đồng bộ những giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, trước hết là ban thường vụ, thường trực đảng uỷ, cán bộ chủ chốt chính quyền phường về công tác cán bộ. Tiếp tục quán triệt trong các cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo quản lý của phường về chủ trương, quan điểm đổi mới của Đảng về công tác cán bộ.

Thứ hai, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác cán bộ. Coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ với công tác tư tưởng, công tác tổ chức với công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, theo đó cần đảm bảo tiêu chuẩn cấp ủy viên ngay từ khi chuẩn bị nhân sự đại hội đại biểu đảng bộ phường; cụ thể hoá tiêu chuẩn các chức danh cán bộ chính quyền phường. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền phường; động viên đội ngũ cấp ủy, cán bộ chính quyền phường thực hiện việc tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt. Coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân, năng lực tổ chức thực tiễn và xử lý tình huống... của đội ngũ cán bộ phường.

Thứ tư, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế, chính sách. Thực hiện tốt chính sách cán bộ giúp cán bộ yên tâm công tác, toàn tâm, toàn ý, hoàn thành tốt công việc được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất