Kết luận thanh tra về công tác bổ nhiệm cán bộ tại Thanh tra Chính phủ

Theo kết luận thanh tra, từ ngày 1-1-2015 đến ngày 30-6-2016, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp (năm 2015: 33 trường hợp, năm 2016: 15 trường hợp), gồm 15 trường hợp cấp vụ và tương đương, 33 trường hợp cấp phòng (từ tháng 8-2011 đến hết năm 2014, Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm 72 trường hợp, gồm 19 trường hợp cấp vụ và tương đương, 53 trường hợp cấp phòng).

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng điều động bổ nhiệm ngang cấp chín trường hợp, gồm tám trường hợp cấp vụ và tương đương, một trường hợp cấp phòng; bổ nhiệm lại 21 trường hợp, gồm 16 trường hợp cấp vụ và tương đương, năm trường hợp cấp phòng; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu bốn trường hợp, gồm hai trường hợp cấp vụ và tương đương, hai trường hợp cấp phòng.

Kết luận nêu rõ trong điều động, bổ nhiệm, có một quyết định điều động, bổ nhiệm không ghi thời hạn giữ chức vụ; ba trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ngoài ra, có hai trường hợp điều động, bổ nhiệm ngang cấp tại hai đơn vị vượt quá số lượng cấp phó so với quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, đối với trường hợp được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương là do tính chất công việc đặc thù, phức tạp, Ban Tiếp công dân Trung ương đã báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung thêm một Phó Trưởng ban để giao phụ trách Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn trường hợp được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục 2 là để thực hiện việc sắp xếp nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ (được điều động tháng 12-2015, đến tháng 3-2016 chuyển công tác đến cơ quan khác).

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để thực hiện đúng quy định trong thời gian tiếp theo; không thực hiện việc bổ nhiệm (bao gồm điều động ngang cấp) tại các đơn vị đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất