Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ 6, Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank Hà Nội.

Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ 6, Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank Hà Nội.

Đảng bộ Vietcombank Hà Nội có 8 chi bộ trực thuộc với gần 100 đảng viên. Với đặc thù của ngành Ngân hàng, thời gian làm việc thực tế thường kéo dài hơn so với thời gian hành chính theo quy định, nên việc sắp xếp thời gian sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng gặp một số khó khăn. Các chi bộ thường tổ chức sinh hoạt chi bộ sau giờ làm, điều đó cũng ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt khi nhiều đảng viên đã khá mệt mỏi sau ngày làm việc căng thẳng. Hơn nữa, việc sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi hiện nay thường diễn ra với quy trình, cách thức gần giống nhau, do đó xuất hiện tình trạng coi nhẹ và không đánh giá đúng tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ trong các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, có hiện tượng đảng viên hoặc là không tham gia ý kiến, hoặc là phát biểu qua loa, chiếu lệ, thậm chí lan man không đúng chủ đề, đặc biệt là các đảng viên trẻ tuổi... Chính vì thế, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ là hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, từ đó nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ nói chung và của mỗi đảng viên nói riêng.

Đảng ủy Vietcombank Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc về vai trò của chi bộ, xác định rõ chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở và là nguồn lực quan trọng để xây dựng hệ thống vững mạnh. Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Vietcombank Hà Nội trong thời gian qua đã được thúc đẩy và thực hiện thông qua xây dựng các hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, có chiều sâu hơn, nhằm truyền tải tốt nhất các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các đảng viên. Qua đó tạo điều kiện để mỗi đảng viên được trau dồi về tư tưởng, rèn luyện về bản lĩnh, phong cách, củng cố lập trường cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức và phấn đấu, trưởng thành.

Bên cạnh các hình thức sinh hoạt truyền thống theo dạng hội nghị, Đảng ủy chú trọng việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hình thức chuyên đề, sinh hoạt kết hợp đi thực tế. Trong sinh hoạt chi bộ luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được đặc biệt chú trọng. Khuyến khích các đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, phát biểu ý kiến, thể hiện lập trường; luôn quan tâm, động viên và chia sẻ đối với từng đảng viên để kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng. Các thành viên trong chi ủy chi bộ nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc “nêu gương”, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Qua sinh hoạt chi bộ kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu, đồng thời phê bình, xử lý các đảng viên vi phạm.

Nhìn chung, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank Hà Nội ngày càng được nâng cao, đi vào thực chất hơn trước, tránh được tình trạng qua loa, chiếu lệ, đồng thời cũng tránh việc rườm rà, hình thức. Nhờ vậy đã tạo môi trường thuận lợi để đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cấp ủy đảng được rèn luyện, bồi dưỡng và phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank Hà Nội trong thời gian tới, các chi bộ trực thuộc cần tiếp tục quán triệt nội dung của Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII).

Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ và đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi ủy chi bộ cần chủ động trong xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị và đặc thù ngành Ngân hàng; xác định đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần lãnh đạo, chỉ đạo; tránh trùng lặp giữa nhiệm vụ công tác đảng và nhiệm vụ công tác chuyên môn. Nội dung sinh hoạt gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ.

Chi ủy chi bộ cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ đảng viên để mỗi đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ, mạnh dạn tham gia ý kiến vào các quyết định của chi bộ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ nhưng phải gắn với kỷ luật phát ngôn của đảng viên. Kịp thời nêu gương những đảng viên tiêu biểu, gương mẫu và phê bình, góp ý những đảng viên còn hạn chế, thiếu sót, chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ cần gắn với tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề. Việc lựa chọn chuyên đề phải phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ. Ngoài ra, cần cố gắng bố trí kinh phí và thời gian để tổ chức sinh hoạt kết hợp đi thực tế cho các đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cần tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn các chi bộ về những vấn đề, nội dung mới và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp, chế độ sinh hoạt. Tổ chức phát động thi đua giữa các chi bộ; biểu dương những chi bộ thực hiện tốt và kịp thời chấn chỉnh chi bộ còn yếu kém, hạn chế, từ đó góp phần thúc đẩy việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Ngoài ra, cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng về nghiệp vụ công tác đảng và tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy viên của các chi bộ trực thuộc...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất