SÓC TRĂNG: Xác định 5 trọng tâm, 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Cụ thể, trong 23 chỉ tiêu có 11 chỉ tiêu về kinh tế như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 bình quân 5 năm (2021-2025) đạt 8,0%; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ đạt 75 triệu đồng/năm trở lên; Cơ cấu GRDP (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ khu vực I là 33%, khu vực II là 26%, khu vực III từ 37% trở lên, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 4%; Sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao đến cuối nhiệm kỳ chiếm trên 80% sản lượng lúa toàn tỉnh; Sản lượng thuỷ, hải sản đến cuối nhiệm kỳ đạt 417.000 tấn trở lên; Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 250 triệu đồng/ha; Lũy kế đến cuối nhiệm kỳ có 72 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (có 6 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới); Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân mỗi năm từ 21% trở lên; Giá trị xuất khẩu hàng hoá đến cuối nhiệm kỳ đạt 1,2 tỷ USD; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đến cuối nhiệm kỳ đạt 97.600 tỉ đồng; Thu ngân sách nhà nước trong cân đối đến cuối nhiệm kỳ là 6.500 tỷ đồng;… Ngoài 11 chỉ tiêu về kinh tế nêu trên, còn lại 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội như giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2% - 3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo 3% - 4%/năm…; 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng như phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 có tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 53.400 đồng chí, hằng năm có trên 80% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và có dưới 1,5% đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”…

Cũng trên cơ sở dự báo tình hình trong 5 năm tới, Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án; (2) Khai thác lợi thế hành lang kinh tế ven sông Hậu kết nối khu vực kinh tế biển, đồng thời kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng, cảng biển, khu logistics, phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; (3) Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; (4) Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đồng thời triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; (5) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường, đồng thời chủ động, tích cực triển khai các giải pháp ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá là đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao (đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý) chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng từng bước yêu cầu của cuộc CMCN lần thứ tư. Ngoài ra còn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt là tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thuỷ lợi trọng điểm, đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư năng lượng, cảng biển, khu logistics, khu, cụm công nghiệp, các đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả cao nhất.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất