Điện Biên xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Bí thư Ðảng ủy xã Ngối Cáy (Mường Ảng) Nguyễn Ðức Quang (thứ 4 từ trái sang) tuyên truyền công tác xây dựng Đảng tới cán bộ, đảng viên bản Cáy và Co Hắm.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, quy định, quy chế để xây dựng, củng cố, đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với thực tế ở địa phương; tăng cường các giải pháp thiết thực.

Phát triển đảng viên ở các thôn, bản còn “trắng” đảng viên, “trắng” tổ chức đảng. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 “về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ giai đoạn 2016-2020” đã thực sự đi vào cuộc sống. Cấp ủy từ tỉnh đến xã đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, giải pháp mới về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; xóa bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, phấn đấu đến năm 2020 không còn bản chưa có đảng viên. Các cấp ủy đã cụ thể hoá các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển đảng viên. Nhiều đảng bộ xã, phường, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công cấp ủy viên và bố trí đảng viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan xã, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có uy tín, am hiểu về phong tục, tập quán của địa phương, chuyển chính thức về sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản để làm hạt nhân, xây dựng lực lượng nòng cốt, nhằm giúp đia phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Các đảng bộ xã, phường, thị trấn đã thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, thôn bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; nhất là chú trọng công tác quy hoạch tạo nguồn và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên là người tại chỗ, người DTTS ở các thôn, bản còn “trắng” đảng viên, “trắng” tổ chức đảng. Nhờ vậy, từ năm 2016 đến 30-6-2019, toàn tỉnh đã “xoá” được 88 thôn, bản chưa có đảng viên và192 thôn, bản, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng; kết nạp 8.292 đảng viên, bình  quân mỗi năm kết nạp 2.369 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 39.622 đảng viên.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng. Ngay sau khi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, kết quả đã giảm từ 650 tổ chức đảng (thời điểm 31-10-2017) xuống còn 628 tổ chức đảng (thời điểm 30-6-2019), giảm 22 tổ chức đảng. Các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ đã được ban hành kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, giúp cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; luôn coi trọng bài học "lấy dân làm gốc", lấy sự tin tưởng của nhân dân và xã hội là điều kiện tiên quyết để xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn để phát triển đảng viên, nhất là ở những bản chưa có đảng viên; thành lập các tổ chức đảng ở thôn, bản, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Một giải pháp quan trọng nữa để nâng cao chất lượng TCCSĐ đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ. Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020, đảng bộ các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh trực tiếp phụ trách và theo dõi địa bàn, phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 04-QĐi/TU ngày 18-10-2018 về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Do đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, những khó khăn, vướng mắc từng bước được giải quyết từ cơ sở, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên nâng lên.

Xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy. Xác định đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; các cấp ủy đảng đã có các giải pháp xây dựng đội ngũ cấp ủy viên bảo đảm về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng; kết hợp giữa tạo nguồn phát triển đảng viên với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Từ năm 2016 đến nay đã mở 105 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 6.929 quần chúng ưu tú; 84 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 5.593 đảng viên mới.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thực hiện có hiệu quả việc tăng cường cán bộ, sỹ quan biên phòng giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy các xã biên giới; phân công cấp ủy viên các đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt chi bộ với các bản biên giới; hiện nay có 37 đồng chí đội trưởng tăng cường cho 29 xã biên giới, trong đó có 29 đồng chí giữ chức danh trong cấp ủy, chính quyền xã. Các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để có giải pháp củng cố tổ chức đảng yếu kém, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là những nơi tổ chức đảng yếu kém. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở những thôn, bản chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất