Đảng bộ huyện Hòn Đất nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng
Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng bộ huyện Hòn Đất có 56 tổ chức cơ sở đảng (14 đảng bộ cơ sở xã, thị trấn; 3 đảng bộ cơ sở và 39 chi bộ cơ sở ban, ngành cấp huyện); số cấp ủy viên cấp huyện là 40 đồng chí, cấp ủy viên cơ sở 307 đồng chí, 560 chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên (tính đến thời điểm 30-6-2019) là 4.301 đồng chí, chiếm 2,67% so với dân số.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng vững mạnh. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn đạt 98% trở lên; cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên đạt trên 95%, tuyên truyền trong quần chúng nhân dân đạt trên 60%. Kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được cập nhật kiến thức mới; bồi dưỡng 3.699 lượt cán bộ; bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn huyện được 121 lớp với 8.830/8970 lượt, đạt 98,43%; 100% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức của ngành, đơn vị, có điều chỉnh, bổ sung hằng năm cho phù hợp; lựa chọn, đăng ký những  những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với chức trách, nhiệm vụ.

Công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của các tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; thái độ tham gia tự phê bình và phê bình của đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn, dân chủ; các ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng, thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Qua kiểm điểm đã xác định được những hạn chế, khuyết điểm của từng cấp ủy, đảng viên, nhận diện được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chấn chỉnh, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện Chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình hằng năm. Kết quả có 56/56 chi, đảng bộ cơ sở và 219 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, 74 đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 98,16% đảng viên xây dựng cam kết thực hiện.

Huyện đã thực hiện các mô hình bí thư huyện ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; trưởng ban dân vận huyện ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ huyện; bí thư đảng ủy là chủ tịch hội đồng nhân dân ở 3/14 xã, thị trấn (Sơn Kiên, Bình Sơn, Bình Giang); bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở 4/14 đơn vị (thị trấn Hòn Đất, thị trấn Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận, xã Bình Sơn). Bố trí kiêm nhiệm 152 chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 421 chức danh ở ấp, khu phố, theo tinh thần Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; đến nay có 87/87 ấp, khu phố có chi bộ; 76 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố và có 86 trưởng ấp, khu phố là đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, đã thực hiện tinh giản biên chế được 70 người, chiếm 33,98% so với kế hoạch đề ra .

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhất thể hóa chức danh thủ trưởng cơ quan, đơn vị đảm nhiệm bí thư cấp ủy. Từ năm 2015 đến nay, đã giải thể 1 đảng bộ cơ sở, thành lập 5 chi bộ cơ sở; các cấp ủy cơ sở sáp nhập 5 chi bộ, thành lập 1 chi bộ, giải thể 18 chi bộ trực thuộc. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bảo đảm mỗi tháng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ một kỳ; bố trí thời gian sinh hoạt thuận lợi để đảng viên tham gia đầy đủ; tỷ lệ đảng viên sinh hoạt bình quân đạt 86,33%. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng từ năm 2015 đến năm 2017 không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Riêng năm 2018 có 5 cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn đạt trên 85%.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy vận dụng đúng tiêu chuẩn trong việc sắp xếp, bố trí và bổ sung cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã bổ sung  35 cấp ủy viên, 14 phó bí thư, 10 bí thư cấp ủy cơ sở; 9 ủy viên, 6 phó chủ nhiệm, 3 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Đã kết nạp 723 đảng viên (trong đó có 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân); có 3.726/4.006 đảng viên đủ điều kiện được phân công nhiệm vụ, chiếm 93,01%; 115 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, được xem xét cho miễn sinh hoạt để đi làm ăn xa; 40 đảng viên bị xóa tên, 34 đảng viên bị cho ra khỏi Đảng do không còn đủ tư cách. Công tác đánh giá cán bộ ngày càng thực chất, theo tiêu chí và sản phẩm công việc; đồng thời, hoàn thành việc quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở giai đoạn hiện tại (2016-2020), nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đưa đi đào tạo 314 cán bộ (đào tạo về chuyên môn 29 cán bộ, đào tạo về lý luận chính trị 285 cán bộ); bồi dưỡng 3.699 lượt cán bộ; bổ nhiệm 17 cán bộ; giới thiệu ứng cử 108 cán bộ; giải quyết chính sách cho 70 cán bộ.

Các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 385 lượt tổ chức đảng và 508 đảng viên (trong đó, có 218 cấp ủy viên các cấp được kiểm tra, giám sát); các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 3.265 đảng viên (trong đó kiểm tra 854, giám sát 2.411). Cấp ủy các cấp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các ủy ban kiểm tra huyện ủy đã kỷ luật 96 đảng viên và 3 tổ chức đảng vi phạm. Nội dung vi phạm về đạo đức, lối sống; chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nguyên tắc sinh hoạt đảng, thiếu trách nhiệm quản lý, buông lỏng lãnh đạo; về những điều đảng viên không được làm; sử dụng ma túy, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-6-2016 của Bộ Chính trị, trọng tâm là tập trung nghiên cứu, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào lĩnh vực hoạt động của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị. Kịp thời cụ thể hóa và triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên học tập. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng gắn việc hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Triển khai thực hiện hiệu quả việc giải thể chi bộ cơ quan xã và kiện toàn tổ chức đảng trong các trường trung học phổ thông.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư “vê nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng”. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung hoàn chỉnh và triển khai thực hiện tốt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất