Đảng bộ TP. Rạch Giá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Đ/c Nguyễn Văn Nhỏ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Rạch Giá trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên hệ thống chính trị của TP. Rạch Giá được tập trung xây dựng, củng cố về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, các TCCSĐ không ngừng được củng cố, kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng loại hình, đa số các chi bộ, đảng bộ cơ sở thể hiện khá tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ của Trung ương và của Tỉnh ủy đến các đồng chí là cấp ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn và bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; kết quả triển khai trong cán bộ, đảng viên đạt trên 98,5%. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn, sắp xếp TCCSĐ đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng loại hình TCCSĐ theo các quy định của Trung ương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia sinh hoạt và hoạt động, từ đó, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 11-3-2008 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình TCCSĐ và Quy định số 1313-QĐ/TU ngày 24-10-2011 về chức năng, nhiệm vụ và nội dung sinh hoạt của chi bộ khu phố, ấp; tập trung chỉ đạo cấp ủy, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt chế độ sinh hoạt và tích cực đổi mới nội dung cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ; trong sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự theo hướng dẫn. Tỷ lệ cấp ủy viên cơ sở dự sinh hoạt bình quân đạt 98,76%; đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt 96,5%.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, 100% cấp ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy xây dựng và ban hành quy chế làm việc, định kỳ có rà soát, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; trong quy chế quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và từng cá nhân (kể cả những nơi thực hiện kiêm nhiệm chức danh), nguyên tắc làm việc; chế độ công tác, sinh hoạt; tự phê bình và phê bình... Cấp ủy cơ sở thực hiện chế độ họp đảng bộ cơ sở thường lệ mỗi năm 2 lần, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác cuối năm; hằng tháng tổ chức họp ban thường vụ, ban chấp hành, chi ủy, chi bộ đúng theo quy định; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo điều hành.

Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Trước khi xem xét, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Hội đồng thẩm định, tiến hành đánh giá toàn diện, chặt chẽ, khách quan. Hằng năm số TCCSĐ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 93%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 99%.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn, sắp xếp TCCSĐ đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị; cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị theo các quy định của Trung ương. Đối với những chi bộ, đảng bộ cơ sở trong các ban đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp thành phố hoạt động trên địa bàn được sắp xếp tổ chức đảng phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2015, Đảng bộ thành phố có 49 chi bộ, đảng bộ cơ sở; qua quá trình chuyển giao, sắp xếp, chia tách, giải thể, thành lập mới cơ sở đảng, đến nay toàn Đảng bộ thành phố có 52 chi bộ, đảng bộ cơ sở, trong đó loại hình TCCSĐ phường, xã là 12 (11 đảng bộ phường và 1 đảng bộ xã); loại hình TCCSĐ cơ quan là 33; loại hình TCCSĐ sự nghiệp là 5; loại hình  TCCSĐ lực lượng vũ trang có 2 (Đảng bộ Công an, Quân sự). Hiện 12 đảng bộ cơ sở xã, phường đều thành lập chi bộ ở khu phố, ấp (72/72 ấp, khu phố có chi bộ), 12 chi bộ cơ quan, 12 chi bộ quân sự, 12 chi bộ công an, 51 chi bộ trường học, 6 chi bộ y tế và 1 chi bộ quỹ tín dụng.

Ban Thường vụ Thành uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Số lượng doanh nghiệp tư nhân hiện có đang hoạt động trên địa bàn là 2.302 doanh nghiệp, trong đó có 1 tổ chức đảng là chi bộ trường học ngoài công lập là Trường Mầm non Hạnh Phước trực thuộc Đảng ủy phường Vĩnh Thanh, với tổng số 12 đảng viên; có 71 doanh nghiệp có tổ chức đoàn thể (57 tổ chức công đoàn; 14 tổ chức đoàn thanh niên). Công tác xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp bước đầu được quan tâm thực hiện. Nhiều tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt đôngj hiệu quả. Từ đó, đã góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong quản lý doanh nghiệp và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đúng với chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm hơn, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên; nhiều cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý của các ngành, cán bộ chủ chốt của phường, xã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn có bước trưởng thành, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6-2019, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 866 đảng viên, đạt 69,28% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và đạt 64,15% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 6.991 đảng viên, tăng 1.529 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Công tác quản lý, giáo dục và phân công nhiệm vụ cho đảng viên ngày càng đi vào nền nếp.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành 109 cuộc kiểm tra đối với 222 tổ chức; 76 cuộc giám sát đối với 141 tổ chức và 780 cuộc kiểm tra đối với 888 đảng viên; 735 cuộc giám sát đối với 784 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện những đều đảng viên không được làm... ; mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến phường, xã đã tổ chức được 49 cuộc giám sát đối với cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư theo Quyết định 127-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót của các tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ của Đảng bộ TP. Rạch Giá còn những hạn chế nhất định. Năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của một số cấp ủy và TCCSĐ chưa có chuyển biến rõ rệt; khả năng vận dụng cụ thể hoá, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn hạn chế; chưa giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh tại cơ sở. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đồng đều; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề nhiều nơi còn lúng túng và tổ chức chưa được nhiều... Một số ít cán bộ, đảng viên ý thức tổ chức kỷ luật, tính đảng, tinh thần trách nhiệm chưa cao;  từ đầu năm 2016 đến nay, có 45 đảng viên bị xử lý kỷ luật; 72 đảng viên bị xóa tên .

Theo đồng chí Trang Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy Rạch Giá, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm thống nhất ý chí và hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ gắn với tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức đảng và đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng,của các loại hình TCCSĐ theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, về những điều đảng viên không được làm... Thực hiện xử lý nghiêm, kịp thời ngay từ cơ sở đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất