Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên đang học tập, công tác tại Căm-pu-chia


Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam thuộc Đại học Hoàng gia Phnôm-pênh, Căm-pu-chia, ngày 20-7-2019.

Kết quả bước đầu

Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ bao gồm nhiều thành phần, trong đó có nhiều đảng viên lao động, học tập, công tác ở các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục khác nhau, rải rác khắp các tỉnh thành của Căm-pu-chia. Việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cũng như tình hình công tác, đời sống của đảng viên trong chi bộ còn gặp những khó khăn nhất định. Cùng với đó, đời sống của người dân Căm-pu-chia hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp, tác động đến đời sống của một bộ phận đảng viên, nhất là số những đảng viên làm việc cho các công ty tư nhân. Những nét đặc thù của đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi đây đã gây khó khăn nhất định trong quá trình triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Trước tình hình đó, Đảng uỷ đã chỉ đạo các ban chi ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đồng thời yêu cầu các chi bộ đánh giá thực chất, nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng của đội ngũ đảng viên. Hằng tuần, Đảng uỷ chủ động thông tin tình hình của Đảng bộ, giới thiệu các chuyên đề, bài viết về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các chi bộ, từ đó định hướng tư tưởng, giáo dục nâng cao bản lĩnh cách mạng cho đội ngũ đảng viên trong các chi bộ.

Mặc dù chịu tác động trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực cũng như quốc tế, những khó khăn trong nước và nước sở tại, nhưng nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đại bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tại Căm-pu-chia vẫn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống lịch sử cách mạng tiếp tục được giữ vững và phát huy; nêu cao trách nhiệm công dân; chấp hành tốt pháp luật của Vương quốc Căm-pu-chia; không ngừng rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ còn một số hạn chế: Việc nắm bắt tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên gặp nhiều khó khăn do các tổ chức đảng phân tán; một số đảng viên xa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ mặt trái của xã hội, dễ bị dao động, phai nhạt niềm tin, lý tưởng cách mạng, nhất là số đảng viên trẻ được kết nạp từ những lưu học sinh. Do chưa có nhiều ưu đãi và còn bất cập trong chính sách việc làm nên sau khi tốt nghiệp, một số đảng viên trẻ là lưu học sinh ít có cơ hội xin được việc làm trong nước, phải ở lại Căm-pu-chia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp với đồng lương ít ỏi, không có cơ hội thăng tiến trong công việc. Một số đảng viên, nhất là đảng viên trẻ chưa thường xuyên rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, còn có những biểu hiện mơ hồ về lý tưởng sống, thiếu động cơ phấn đấu.

Một số cấp uỷ chưa chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chưa quan tâm đúng mức đến việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh cách mạng cho đảng viên; việc duy trì sinh hoạt còn mang nặng tính hình thức, nội dung sinh hoạt chưa sát với yêu cầu của thực tiễn; việc xử lý các tình huống phát sinh về tư tưởng còn chậm.

Nhiệm vụ, giải pháp

Trong thời gian tới, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, các cấp uỷ trong Đảng bộ sẽ thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, nắm chắc tình hình tư tưởng của đảng viên để có biện pháp giáo dục phù hợp. Cấp uỷ các chi bộ cần xác định rõ việc nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chi bộ, được cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm với những biện pháp thiết thực, hiệu quả, tránh chung chung, dàn trải. Cấp uỷ, mà trực tiếp là bí thư chi bộ cần phát huy vai trò của người đứng đầu, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên thông qua quá trình đảng viên thực hiện các nhiệm vụ công tác cũng như sinh hoạt hằng ngày, tránh để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, đạo đức cách mạng.

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Do cách xa địa bàn, việc thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ chưa được thường xuyên, những buổi sinh hoạt chi bộ là cơ hội để cấp uỷ thông tin cho đảng viên về các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh trật tự… trên địa bàn cũng như chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Theo đó, cần duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, học tập nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp uỷ cấp trên, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn chi bộ. Ban chi ủy, đặc biệt là đồng chí bí thư cần chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt, lựa chọn các vấn đề sát với điều kiện sinh hoạt công tác, tác động trực tiếp đến đội ngũ đảng viên.

Ba là, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức giáo dục chính trị tư tưởng. Trên cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, chi bộ lựa chọn những nội dung, chủ đề sát với đặc điểm tình hình của chi bộ để tuyên truyền, giáo dục, xây dựng lập trường, bản lĩnh cách mạng cho đội ngũ đảng viên. Ngoài thông qua sinh hoạt định kỳ, chi bộ có thể tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, mời các chi bộ khác giao lưu để học hỏi kinh nghiệm giữa các đảng viên. Tổ chức các hội thi tìm hiểu Điều lệ Đảng, các nghị quyết Trung ương cũng như các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những đảng viên gặp khó khăn, cấp uỷ cần phân công chi uỷ viên gặp gỡ trực tiếp để giúp đỡ; đối với những đảng viên trẻ cần cử đảng viên có kinh nghiệm kèm cặp, động viên.

Bốn là, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong việc tạo nguồn kết nạp đảng viên. Do đặc thù của các đảng bộ ở ngoài nước trong đó có địa bàn Căm-pu-chia, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần được chú trọng thực hiện xuyên suốt từ tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong công tác tạo nguồn; chăm lo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng cho đoàn viên thanh niên xác định rõ thái độ, trách nhiệm ngay từ những ngày đầu phấn đấu đến khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Năm là, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời đấu tranh với các biểu hiện sai trái, phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, các chi bộ cần sơ kết, tổng kết đánh giá các mặt làm được cũng như chỉ rõ những khuyết điểm trong triển khai, thực hiện các nội dung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ mình. Kịp thời biểu dương những cấp uỷ, chi bộ cũng như các cá nhân đảng viên có thành tích trong công tác. Nghiêm khắc phê bình những cấp uỷ tiến hành hời hợt, những đảng viên thiếu ý thức trong rèn luyện, trau dồi bản lĩnh, đạo đức cách mạng. Chú trọng phát hiện sớm những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để giải quyết triệt để, tránh bị động, bất ngờ, gây mất ổn định về tư tưởng trong tập thể chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tại Căm-pu-chia ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất