Đảng viên bám cơ sở, giúp đỡ hộ nghèo ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp)
             
           Hội nghị sơ kết Kế hoạch 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò, tháng 1-2012

Từ khi tổ chức thực hiện mô hình “đảng viên bám cơ sở, giúp đỡ hộ nghèo”, nhiều cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong huyện đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xoá đói, giảm nghèo. Nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với các tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ để xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, bước đầu đã cơ bản thực hiện xong công tác điều tra, khảo sát, phân loại hộ nghèo theo các tiêu chí mới của Chính phủ. Một số đảng uỷ xã, thị trấn và Tổ công tác của huyện có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong công tác xoá đói, giảm nghèo như: vận động gây Quỹ vì người nghèo; tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ vốn vay làm nhà ở cho hộ nghèo; vận động, giáo dục, thuyết phục các hộ nghèo do không chí thú làm ăn, an phận, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội nhằm giúp họ tự vuơn lên thoát nghèo… Những việc làm,thiết thực đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 14,3% xuống 10,6%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phân công “đảng viên bám cơ sở, giúp đỡ hộ nghèo” còn những hạn chế như: một số đảng uỷ xã chưa nhận thức rõ ý nghĩa của việc phân công đảng viên bám cơ sở, giúp đỡ hộ nghèo; còn lúng túng trong thực hiện các giải pháp. Chưa huy động được nhiều nguồn lực cho công tác xoá đói giảm nghèo, vẫn nặng trông chờ vào sự chỉ đạo và hỗ trợ của trên. Sự phối hợp giữa tổ công tác của huyện với cơ sở còn thiếu chặt chẽ...

Để tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch “đảng viên bám cơ sở, giúp đỡ hộ nghèo” trong năm 2012, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lấp Vò chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp uỷ cơ sở, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xoá đói giảm nghèo. Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chăm lo công tác xoá đói, giảm nghèo nhằm thu hẹp dần khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hai là, các đảng uỷ xã, thị trấn tăng cường rà soát thống kê, phân loại để xác định chính xác nhu cầu của từng nhóm hộ nghèo nhằm đề ra các giải pháp phù hợp, hỗ trợ có hiệu quả giúp hộ khó khăn thoát nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác tư vấn dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo. Tăng cường công tác vận động gây “Quỹ vì người nghèo”, huy động tối đa các nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xoá đói giảm nghèo của huyện.

Ba là, chú trọng thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện, nhất là các nguồn từ các chương trình, mục tiêu quốc gia phục vụ cho người nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục đối với những hộ nghèo loại 3, từng bước giúp họ thay đổi nhận thức, tự vươn lên thoát nghèo.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, chủ trương “đảng viên bám cơ sở, giúp đỡ hộ nghèo” của Ban Thường vụ Huyện uỷ Lấp Vò đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều tầng lớp nhân dân. Đây là một cách làm mới, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, được cán bộ, đảng viên đồng tình và tích cực tham gia, góp phần xây dựng quê hương Lấp Vò từng bước ấm no, giàu đẹp.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất