Bảo Lộc đẩy mạnh phát triển đảng trong vùng có đạo
Thành ủy Bảo Lộc tuyên dương các điển hình trong học và làm theo Bác Hồ.

T.P Bảo Lộc hiện có 6 phường và 5 xã, dân số hơn 153.800 nhân khẩu với 26 dân tộc anh em sinh sống. Bảo Lộc có lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên nên hội tụ dân cư từ nhiều vùng miền trong cả nước về đây lập nghiệp, số người theo các tôn giáo (Thiên chúa, Tin lành, Phật giáo, Cao Đài) chiếm tỷ lệ cao. Một số phường, xã có số người theo đạo chiếm trên 90% dân số địa phương.
Nhằm khai thác, phát huy thế mạnh, đưa Bảo Lộc trở thành địa phương giàu đẹp, những năm qua Đảng bộ và chính quyền TP. Bảo Lộc đã xây dựng, triển khai nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án… tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP. Bảo Lộc được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đạt nhiều kết quả.                 
Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với địa phương có đông người theo đạo, trong đó xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp, nhất là phát triển đảng viên, xây dựng nguồn lực cán bộ tại chỗ làm hạt nhân lãnh đạo mọi phong trào, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã triển khai nhiều giải pháp. Thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, Ban Thường vụ Thành ủy giao các ban xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy làm nòng cốt phối hợp với các cấp ủy cơ sở - nơi có đông đồng bào tôn giáo tổ chức tuyên truyền, quán triệt chặt chẽ quy định, hướng dẫn của Trung ương; lồng ghép, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, trong triển khai các phong trào thi đua ở cơ sở… Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo; củng cố niềm tin của bà con giáo dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư…                 
Việc tuyên truyền, quán triệt quy định, hướng dẫn của Trung ương và triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; sự vào cuộc trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của nhân dân. Bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương; nhân dân đồng thuận, tích cực ủng hộ, tham gia các chương trình, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tích cực đóng góp thực hiện các công trình làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học và các công trình phục vụ dân sinh; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.                     
Hằng năm, Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo thực hiện công tác kết nạp đảng viên đối với người có đạo chặt chẽ, đúng quy định và chú trọng bảo đảm về chất lượng. Các cấp ủy thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thực về Đảng cho những quần chúng ưu tú; nguồn kết nạp đảng viên được phát hiện thông qua các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt và tham gia đóng góp tại địa phương, đơn vị được giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng và qua quá trình theo dõi, đánh giá của các tổ chức cơ sở đảng địa phương.                      
Từ năm 2004 đến thánh 3-2018, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ TP. Bảo Lộc đã tổ chức 30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 3.438 quần chúng ưu tú; trong đó có 811 quần chúng ưu tú là người có đạo và đã có 390 đảng viên người có đạo được kết nạp vào Đảng. Cụ thể, đảng viên theo đạo Thiên chúa có 215 đồng chí; Phật giáo có 161 đồng chí; Tin lành có 9 đồng chí; đạo Cao Đài có 5 đồng chí (có 190 đảng viên là nữ, chiếm tỷ lệ 48,5%/tổng số đảng viên người có đạo).             
Đến nay, Đảng bộ TP. Bảo Lộc có 61 tổ chức cơ sở đảng; gồm 21 đảng bộ cơ sở, 40 chi bộ cơ sở và 306 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ có tổng số 3.675 đảng viên, trong đó có 1.838 đảng viên nữ, 82 đảng viên người dân tộc thiểu số, 390 đảng viên có đạo (chiếm 8% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ). Việc chú trọng phát triển đảng viên đối với người có đạo trong những năm qua ở Bảo Lộc đã mang lại kết quả tích cực; đã tạo động lực phấn đấu của quần chúng người có đạo để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào tôn giáo; đồng thời tạo nguồn cán bộ tại chỗ, xóa trắng các thôn, buôn, tổ dân phố trước đây không có đảng viên. Quan trọng hơn là tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng bộ và chính quyền các cấp.               
Đảng viên là người có đạo thực sự trở thành “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân; phần lớn đảng viên là người có đạo công tác tại các phường, xã đã trực tiếp đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân các vùng tôn giáo; vận động bà con giáo dân thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”; đưa Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các quy định của Chính phủ về công tác tôn giáo đi vào cuộc sống. Nhiều đảng viên trẻ sau khi được kết nạp đã tích cực phát huy trong công tác ở địa phương.             
Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên đối với người có đạo ở Bảo Lộc trong thời gian qua vẫn gặp những khó khăn: Số lượng người có đạo được kết nạp vào Đảng thấp so với nguồn lực và yêu cầu thực tiễn của địa phương; đa số đảng viên được kết nạp chủ yếu tập trung những người tham gia công tác ở các phường, xã, cơ quan, trường học (quần chúng ưu tú ở khu dân cư vào Đảng chiếm tỷ lệ thấp); một số đảng viên thiếu gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng, vi phạm khuyết điểm bị xử lý kỷ luật, bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Công tác quản lý, giao nhiệm vụ cho đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo có nơi thiếu chặt chẽ; một số cấp ủy ở sở chưa thật sự quan tâm công tác phát triển đảng viên người có đạo.               
Trong thời gian tới, Đảng bộ TP. Bảo Lộc tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên để thực hiện có hiệu quả công tác kết nạp đảng viên trong vùng có đạo, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.                 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất