Cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang tổ chức.

Vĩnh Long: Cụ thể hóa 27 biểu hiện thông qua 2 phiếu tự đánh giá

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định 101 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Trong đó, điểm mới là mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động phải tự đánh giá qua 2 phiếu.

Phiếu 1: Từ 27 biểu hiện của Nghị quyết Trung ương 4, phân ra thành 2 nhóm nội dung đánh giá: 12 biểu hiện nhưng chưa nghiêm trọng (chưa tốt); 63 biểu hiện suy thoái. Cá nhân tự đánh giá ở 3 mức tốt, chưa tốt và suy thoái. (cá nhân vi phạm dưới 5 biểu hiện không nghiêm trọng, được đánh giá ở mức tốt).

Phiếu 2: Phiếu đánh giá về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện quy định 101 của Ban Bí thư: Nội dung đánh giá chia ra: 13 dấu hiệu vi phạm nhưng chưa nghiêm trọng; 29 dấu hiệu vi phạm. Cá nhân tự đánh giá việc thực hiện ở 3 mức: Tốt, có vi phạm nhưng chưa nghiêm trọng và vi phạm (cá nhân vi phạm dưới 5 nội dung có vi phạm nhưng chưa nghiêm trọng, được đánh giá ở mức tốt).

Đa số các cấp ủy đảng đánh giá đây là phương pháp làm có sáng tạo, đảng viên tự đánh giá có hiệu quả, việc phân chia ra nhỏ từng nội dung, từng biểu hiện bắt buộc đảng viên phải đọc kỹ trước khi đánh dấu vào phiếu, giúp cho việc tổng hợp báo cáo của các đơn vị nhanh và dễ hơn so trước đây.

Trà Vinh: Cụ thể hóa 27 biểu hiện thành 82 biểu hiện dễ nhận biết

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy cụ thể hóa 27 biểu hiện được chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thành 82 nội dung biểu hiện nhỏ để các tập thể và cá nhân dễ đánh giá, nhận diện; đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh phân tích, làm rõ từng nội dung của 82 biểu hiện suy thoái để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên tự giác nhận diện và xây dựng biện pháp khắc phục.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ghi nhớ 82 nội dung biểu hiện suy thoái để khắc phục và đấu tranh; nhân dân theo dõi góp ý, kiểm tra cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy in, cấp phát cho 106 xã, phường, thị trấn và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy khẩu hiệu hành động và bảng nội dung 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thành 82 biểu hiện nhỏ để dễ nhận diện). Đồng thời, có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy treo, đặt khẩu hiệu và bảng nội dung ở những nơi trang trọng, thuận tiện, dễ nhìn, đảm bảo an toàn để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân theo dõi, thực hiện.  

Hậu Giang: Cụ thể hóa 27 biểu hiện thành 71 dấu hiệu nhận biết

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa thành 71 dấu hiệu nhận biết với 3 mức độ khác nhau là không suy thoái, có lúc hay thường xuyên; qua đó nhằm đánh giá sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với đảng viên, tập thể cấp ủy định kỳ hằng năm, làm cơ sở để đánh giá, phân loại đối với tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên hằng năm.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng có cách làm mới khi triển khai cam kết thực hiện Nghị quyết số 04 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ví dụ, trên tinh thần đổi mới trong tổ chức thực hiện, cũng như để giảm bớt việc mỗi cá nhân phải xây dựng nhiều văn bản đăng ký, cam kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đã chỉ đạo triển khai thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”. Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An phát hành “Sổ tay đảng viên” với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát đảng viên, đánh giá đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng...  

Những cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tuyên truyền, thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất