Phát triển đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo ở Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh
Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, tình hình công tác kết nạp đảng viên” tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quy định 123-QĐ/TW, hướng dẫn số 40-HD/BTCTW, nhận thức của các cấp ủy, đảng viên về kết nạp đảng viên đối với người có đạo có chuyển biến nhất định; công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người có đạo để tạo nguồn phát triển đảng có những chuyển biến tích cực. Một số cấp ủy, nhất là địa bàn có đông tín đồ đã đưa công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên đối với người có đạo vào nghị quyết, chương trình công tác hằng năm để tổ chức thực hiện.

Tính từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã kết nạp được 3.070 đảng viên có đạo, chiếm tỷ lệ 2,60% trên tổng số đảng viên được kết nạp; nhiều nhất là tín đồ Công giáo 2.028 (66,06%), kế đến là tín đồ Phật giáo 836 (27,23%). Số người có đạo được kết nạp vào Đảng tăng dần hằng năm (năm 2005 là 97, năm 2017 là 345; tăng 6,76 lần so với trước khi có Quy định 123-QĐ/TW năm 2003 là 51 đảng viên, nâng tổng số đảng viên có đạo của Đảng bộ thành phố lên 4.415 đảng viên.

Hầu hết các tín đồ, chức sắc, chức việc tôn giáo sau khi được kết nạp vào Đảng đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như vận động đồng bào có đạo và không có đạo thực hiện tốt các phong trào ở địa bàn, xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở.  Các cấp ủy luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ.

Đảng viên là người có đạo, chức sắc, chức việc tôn giáo cũng tham gia sinh hoạt đảng như những đảng viên khác, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; được cấp ủy, chi bộ phân công công tác vận động quần chúng theo Quy định số 1043-QĐ/TU ngày 21-9-2004 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đảng viên là người có đạo của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đều được phân công làm công tác vận động quần chúng có đạo cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, cùng làm tốt công tác xã hội từ thiện, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; giáo dục đảng viên ý thức chấp hành tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, giáo dục góp phần giác ngộ tín đồ cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo.

Công tác phát triển đảng viên là người có đạo của TP. Hồ Chí Minh đã góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên tại những địa bàn đông đồng bào có đạo; tăng sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với Đảng. Thực tế ở Đảng bộ Thành phố cho thấy, không ít chức sắc tôn giáo trở thành đảng viên và chính họ là cầu nối gắn bó quần chúng có đạo với Đảng, chính quyền, đoàn thể. Qua họ, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được tuyên truyền sâu rộng và được thực hiện hiệu quả trong vùng đồng bào có đạo. Những mong muốn, nguyện vọng chính đáng của bà con cũng dễ dàng được Đảng, chính quyền nắm bắt, giải quyết thấu lý, đạt tình.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất