Đảng bộ huyện Ea Kar (Đắk Lắk) tăng cường quản lý đảng viên đi làm ăn xa
Đảng bộ thị trấn Ia Knốp, huyện Ea Kar trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Nắm chắc từng trường hợp

Đảng bộ huyện Ea Kar có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 455 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở với 6.450 đảng viên. Xác định công tác quản lý đảng viên là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có tác động đến nhiều mặt trong công tác đảng viên như đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật… Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt các văn bản của Trung ương như: Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” để đảng viên nắm rõ và thực hiện. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp giúp cấp ủy các chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố và cấp ủy các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, trong đó chú trọng đến đảng viên đi làm xa, chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Toàn huyện hiện có 828 đảng viên đi làm ăn xa có đơn xin chi bộ, được đảng ủy cho phép nghỉ sinh hoạt tạm thời (có thời hạn từ 3 đến 6 tháng), trong đó số đảng viên đi làm xa, là 828 đồng chí. Trong đó, có 805 đồng chí thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, đóng đảng phí đầy đủ. Số còn lại do kiều kiện khó khăn, khó liên lạc được với cấp ủy và không gửi bản kiểm điểm về chi bộ để phân loại đảng viên; một số ít do giảm sút ý chí chiến đấu và xa rời nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, các cấp ủy xem xét và xử lý từng trường hợp cụ thể.

 Đối với các trường hợp đảng viên đi làm xa có công việc ổn định nhưng thời hạn hợp đồng dưới 12 tháng, có nơi cư trú ổn định thì Huyện ủy hướng dẫn, tạo điều kiện làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, vẫn được chi bộ phân loại đảng viên hằng năm. Số đảng viên đi làm xa, công việc lưu động, nơi cư trú không ổn định, không chuyển sinh hoạt tạm thời được thì hướng dẫn đảng viên làm đơn xin chi bộ và đảng ủy nghỉ sinh hoạt, nhưng phải chấp hành giữ mối liên lạc với cấp ủy, chi bộ và đảng ủy, đóng đảng phí đầy đủ, có dịp về thăm nhà vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ; giữ vững phẩm chất đảng viên, hằng năm đều được đánh giá, phân loại đảng viên.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar đã thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên đi làm xa, đặc biệt là chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cấp ủy, chi bộ kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh riêng của từng đảng viên, nên đã kịp thời động viên đảng viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ đảng viên và luôn giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ. Do đó, phần lớn đảng viên đi làm xa, cơ bản chấp hành các quy định của Đảng như: đảng viên trước khi đi làm xa báo cáo, xin phép chi bộ, được chi ủy xem xét báo cáo đảng ủy địa phương cho miễn sinh hoạt tạm thời theo quy định của Đảng. Đến cuối năm, đảng viên đi làm xa đều gửi bản tự kiểm điểm về chi bộ để làm cơ sở bình xét, phân loại đảng viên.

Một số khó khăn, vướng mắc

Từ tháng 8-2015 đến tháng cuối năm 2020, Đảng bộ huyện Ea Kar đã xóa tên 34 trường hợp đảng viên đi làm xa tự bỏ công tác, sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí. Vì tự bỏ sinh hoạt nên không giữ được liên hệ với cấp ủy; đồng thời cấp ủy, chi bộ cũng không liên lạc được với đảng viên.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, song nguyên nhân chủ yếu vẫn là do điều kiện kinh tế gặp khó khăn, đặc biệt ở khu vực nông dân, nông thôn; các sản phẩm nông nghiệp giá cả bấp bênh, lợi nhuận thấp, do đó, đảng viên ở nông thôn đã đi đến các khu công nghiệp và thành phố để tìm việc làm.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Ea Kar, việc đảng viên duy trì sinh hoạt, giữ mối liên hệ với cấp ủy khi đi làm xa gặp nhiều khó khăn và nảy sinh một số bất cập sau:

Thứ nhất, một số đảng viên đi làm xa trên địa bàn huyện không giữ mối liên hệ thường xuyên với tổ chức đảng và chính quyền cơ sở, không tham gia đầy đủ các nhiệm vụ chính trị của chi bộ ở địa phương, không đóng đảng phí và không tham gia sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, chi bộ không thể theo dõi, giám sát, quản lý, đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm đối với số đảng viên này.

Thứ hai, do việc quản lý đảng viên của chi bộ chưa tốt nên đảng viên dần sa sút ý chí chiến đấu và tự bỏ, không còn giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ; ngại thực hiện các quy định về xin phép miễn sinh hoạt và công tác tạm thời, ngại xin ý kiến nhận xét của tổ chức đảng nơi sinh hoạt tạm thời; thậm chí, có đảng viên đã chủ động viết đơn xin ra khỏi Đảng hoặc tự bỏ sinh hoạt.

Thứ ba, ở một số chi bộ, do có đông đảng viên trẻ đi làm ăn xa nên số đảng viên còn lại bị “già hóa”, thiếu lực lượng nòng cốt để đảm nhận các công việc của chi bộ.

Một số giải pháp

Nhằm tăng cường công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa Huyện ủy Ea Kar tập trung thực hiện một số giải pháp:

Một là, cấp ủy, chi bộ chủ động giữ mối liên hệ, thông tin cho đảng viên thông qua điện thoại hoặc gia đình, người thân của đảng viên về nội dung hoạt động của chi bộ và những nhiệm vụ đảng viên cần thực hiện. Đồng thời, đảng viên cần có những thông tin với chi bộ và cấp ủy nơi làm việc, nơi cư trú, thời gian nào thuận tiện để về địa phương tham gia sinh hoạt chi bộ.

Hai là, để tạo điều kiện cho đảng viên duy trì sinh hoạt đảng, việc giải quyết các thủ tục về miễn sinh hoạt tạm thời phải được cấp ủy các cấp thực hiện theo Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Số đảng viên đi làm xa do cấp ủy cơ sở và dưới cơ sở trực tiếp quản lý, trước hết, cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trong việc giữ mối liên hệ với đảng viên.

Ba là, các chi bộ có đảng viên ở xa nơi cư trú tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là chú trọng nâng cao nhận thức cho đảng viên về ý thức, trách nhiệm trong việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, khi thay đổi nơi cư trú; khi cấp ủy nhận xét, đánh giá, phân loại đảng viên, ngoài căn cứ vào bản kiểm điểm cần nắm bắt thêm thông tin qua các mối quan hệ khác như hàng xóm, người đi làm cùng để đánh giá khách quan, chính xác.

Bốn là, công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp, trước hết là của cấp ủy, chi bộ nên cần thông tin, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về thủ tục, trách nhiệm của đảng viên trong thời gian xin miễn sinh hoạt đảng, đảng viên đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi mình tạm trú; đóng đảng phí đầy đủ và tự nhận xét, đánh giá phân loại cuối năm, sau đó nếu có nhu cầu thì tiếp tục xin miễn sinh hoạt, công tác để đi làm xa.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất