Giải pháp phát triển đảng viên trong doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá hiện nay
Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp (ngày 11-8-2021).

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 175 tổ chức cơ sở đảng, 15.458 đảng viên. Trong đó có 85 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp (26 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước và 59 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước) với 5.699 đảng viên. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. Kết quả, từ khi thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (năm 2018) đến 31-8-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét, kết nạp mới 769 đảng viên trong khu vực doanh nghiệp, đạt 129% kế hoạch. Trong đó, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước kết nạp 452 đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân kết nạp 317 đảng viên. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp đối với công tác phát triển đảng viên; số lượng và chất lượng đảng viên mới được kết nạp trong doanh nghiệp tăng đều qua các năm; đảng viên mới được kết nạp đều có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực học tập, rèn luyện, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn gặp một số khó khăn, hạn chế, đó là: Chủ doanh nghiệp và công nhân chủ yếu quan tâm đến việc phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống; một số doanh nghiệp bố trí thời gian lao động theo ca kíp, cường độ lao động có thời điểm tăng cao nên ngoài giờ làm việc công nhân muốn được nghỉ ngơi, không muốn tham gia hoạt động khác do các tổ chức trong doanh nghiệp phát động; công việc không ổn định, người lao động thường xuyên thay đổi công việc, phần lớn không có ý thức gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; địa bàn hoạt động của doanh nghiệp và nơi cư trú của công nhân phân tán… tạo ra bất cập, khó khăn trong công tác vận động, bồi dưỡng công nhân lao động phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp chưa phát huy tốt vai trò, chức năng trong công tác tham mưu xây dựng Đảng, đoàn thể, trong đó có việc thuyết phục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Cấp ủy trong một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh; một số chủ doanh nghiệp chưa quan tâm, chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, một số ít chủ doanh nghiệp cho rằng việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh. Do vậy, lực lượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp là rất lớn nhưng số công nhân, người lao động được xem xét, kết nạp vào Đảng hằng năm chưa nhiều.

Để tăng cường công tác kết nạp đảng viên, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp, nhất là các chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Đặc biệt là Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, kết hợp với tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Cùng với đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng, quê hương, đất nước... đối với lực lượng công nhân lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng; nâng cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai là, kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, chủ doanh nghiệp để rà soát danh sách, nắm tình hình đảng viên sinh hoạt ở địa bàn dân cư hiện đang công tác, lao động trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng để củng cố, thuyết phục, triển khai thực hiện quy trình, thủ tục thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp.

Ba là, cấp ủy trong các doanh nghiệp tổ chức rà soát, thống kê, quản lý tốt lực lượng quần chúng ưu tú, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hằng năm; linh hoạt về thời gian khi mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng đang làm việc trong các doanh nghiệp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cấp ủy phụ trách công tác kết nạp đảng viên; quan tâm thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị kết nạp Đảng đối với những quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.

Bốn là, cấp ủy trong các doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức phát động thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên... nhằm thu hút, tăng cường lực lượng; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên.

Năm là, cấp ủy các cấp thường xuyên trao đổi, làm việc, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là lực lượng công nhân lao động bảo đảm tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, chú trọng công tác phát triển đảng viên bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục nghiên cứu để xây dựng quy định về phụ cấp cho chi ủy viên, kinh phí thẩm tra, kết nạp đảng viên, chi phí đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên, đảng viên mới kết nạp trong các doanh nghiệp cho phù hợp với yêu cầu phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất