90 mùa xuân có Đảng

90 mùa xuân có Đảng, với đội ngũ những cán bộ trung kiên đã lãnh đạo nhân dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, độc lập, tự do, ghi tên Tổ quốc trên bản đồ thế giới.

90 mùa xuân có Đảng, Nhân dân Việt Nam đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Đó là thắng lợi của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, của ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc, dân chủ nhân dân trên thế giới và của lương tri thời đại. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, mở ra trang mới cho cách mạng Việt Nam. Đồng thời là sự kiện quan trọng báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

90 mùa xuân có Đảng, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân đội và nhân dân Việt Nam đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, mở ra kỷ nguyên cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước ta liền một dải, Đảng tiếp tục sứ mệnh lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước tiến vào thời kỳ xây dựng đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách.

90 mùa xuân có Đảng, thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kinh tế tăng trưởng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội phát triển, gương mặt đất nước và đời sống của nhân dân nhiều đổi mới. Dân chủ được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu,vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

90 mùa xuân có Đảng, đất nước và Nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn Nhân dân với Đảng, lòng yêu nước được phát huy cao độ, được dẫn dắt bởi những tấm gương hy sinh quên mình vì nước, vì dân của những người cộng sản chân chính, tiêu biểu là lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tự hào Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, đất nước trường tồn, mùa xuân vĩnh cửu!


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất