Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng
Đảng bộ cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Bình Dương Đại hội lần thứ I – Nhiệm kỳ 2022-2025.

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, đảng viên Ngân hàng là nhiệm vụ rất quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, năng cao kỹ năng nghề nghiệp ở các ngân hàng hiện nay. Đây không chỉ là tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trách nhiệm, hiệu quả làm việc mà còn là nội dung quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bởi vì, có năng lực tư duy lý luận biện chứng, cán bộ, đảng viên mới có khả năng nhận diện và đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá: “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời”[1]. Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do năng lực tư duy lý luận của cán bộ, đảng viên còn hạn chế dẫn đến công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội có việc chưa nhạy bén, thiếu kịp thời, thậm chí có những quan điểm lệch lạc, hành vi trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển ngày càng mạnh mẽ, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, cấu kết với những phần tử cơ hội chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chúng tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc hết sức tinh vi, xảo trá hòng làm chao đảo, lung lay nhận thức, tư tưởng, niềm tin của quần chúng nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng ta. Chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc hòng làm suy giảm niềm tin, tạo ra trong nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ một “khoảng trống” về mục tiêu lý tưởng, lịch sử truyền thống và thành tựu của cách mạng.

“Nội công, ngoại kích” là chiêu bài rất nham hiểm mà các thế lực thù địch phản động thường xuyên sử dụng nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Để áp dụng chiêu thức này hiệu quả, chúng tìm mọi cách tiếp cận, móc nối, lôi kéo, kích động, tiếp sức cho những phần tử thoái hóa, biến chất, bất mãn với chế độ,… để sử dụng làm công cụ, tay sai, phủ nhận thành quả cách mạng, phóng đại những khuyết điểm, yếu kém nhằm tạo ra những bức xúc trong dư luận, những điểm nóng trong xã hội. Chúng coi những phần tử thoái hóa, biến chất “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là lực lượng nòng cốt đi đầu để chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. 

Cùng với phủ nhận lịch sử truyền thống dân tộc, phủ nhận thành quả cách mạng, chúng triệt để lợi dụng chiêu bài xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt vào dịp đất nước ta tổ chức các sự kiện lớn như các kỳ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng chiêu trò này tiếp tục được chúng sử dụng.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng bị chúng lợi dụng để chống phá. Chúng xuyên tạc rằng đó là cuộc thanh trừng, đấu đá nhằm tranh giành lợi ích giữa các phe, nhóm trong nội bộ Đảng. Mặc dù cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của ta đạt được những kết quả rất quan trọng nhưng các thế lực thù địch luôn xuyên tạc rằng “Đảng Cộng sản không thể chống tham nhũng thành công” vì chế độ độc đảng cầm quyền sẽ thủ tiêu đấu tranh ... Muốn chống tham nhũng thành công thì phải mở rộng dân chủ, bằng cách thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập... Những chủ trương, chính sách và các thành quả quan trọng mà chúng ta đã đạt được trên mặt trận ngoại giao cũng bị chúng xuyên tạc, phủ nhận hòng chia rẽ mối quan hệ giữa nước ta với các nước và các tổ chức quốc tế, làm giảm vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Chúng còn thường xuyên đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu cán bộ, đảng viên ở một số nội dung như: xuyên tạc về tình hình sức khỏe; thêu dệt bí mật đời tư; bình phẩm, phán xét về trình độ, năng lực; xuyên tạc nhân phẩm, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên…

Có thể thấy, các quan điểm sai trái, thù địch thể hiện rất đa dạng, phức tạp, với mức độ thường xuyên, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhằm mục đích làm lung lay nền tảng tư tưởng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, từ đó đi đến xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Muốn nhận diện đấu tranh ngăn chặn những âm mưu thâm độc trên, đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên ngân hàng nói riêng phải tỉnh táo, có phương pháp tiếp cận thông tin khoa học, chính thống, không để bản thân bị dẫn dắt, lợi dụng. Tức là, cán bộ, đảng viên phải có đủ sức “đề kháng”, “miễn dịch” với sự xâm nhập của những thông tin sai trái, thù địch; có năng lực tư duy lý luận để giải quyết hiệu quả, triệt để những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới nội dung, phương pháp học tập, giảng dạy lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cán bộ, đảng viên ngân hàng đã tích cực tham dự lớp bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị. Kết quả thực tế cho thấy chất lượng học tập, bồi dưỡng từng bước được nâng lên. Trình độ, năng lực tư duy lý luận được nâng lên rõ rệt, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiệp vụ thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, chi nhánh. Việc cung cấp những giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình học tập lý luận chính trị đã được coi là rất quan trọng. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã có nhận thức sâu sắc hơn về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước phát triển về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy,…

Trước yêu cầu, nhiệm vụ “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”[2] mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã xác định thì việc nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh nói chung và cán bộ, đảng viên ngân hàng nói riêng đóng vai trò quan trọng.

Là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương (Vietcombank Nam Bình Dương) luôn phát huy vai trò tiên phong trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị với vai trò là “Cánh tay nối dài” của Vietcombank. Xác định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị) là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đòi hỏi phải có nhận thức và hành động đúng đắn, khoa học, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hiện nay, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện nghiêm túc gắn với triển khai cụ thể hóa trong công tác xây dựng Đảng. Trong quá trình triển khai, đã có những cách làm mới, sáng tạo trong việc tích hợp nội dung bảo bệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với bảo vệ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay, gắn với nâng cao trách nhiệm, năng lực tư duy lý luận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo, vững vàng kiên định và vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Phát huy tinh thần đó mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank – Chi nhánh Nam Bình Dương đã có những hành động cụ thể để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và nâng cao nâng lực tư duy lý luận chính trị cần được coi trọng và thực hiện đồng bộ một số nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng chức danh, vị trí. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể và thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học và tự học của cán bộ. Phải làm cho cán bộ, đảng viên thích học, tích cực tham gia học tập, được học, nhất là học lý luận chính trị. 

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đặc biệt coi trọng mối quan hệ giữa các yếu tố “đức - tài”. Bên cạnh việc đồng bộ hóa, chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và năng lực thực tiễn, cần phải hết sức coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học và tự học của cán bộ. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Thứ hai, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và tư tưởng đối với từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng.

Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng luôn là vấn đề trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cung cấp kiến thức, kỹ năng tư duy lý luận cho cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng, Trường Chính trị tỉnh, thành phố, huyện thị cần nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm đạt mục tiêu trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thứ ba, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trong việc nâng cao năng lực tư duy lý luận cho người học.

Để nâng cao năng lực tư duy lý luận cho người học, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trong quá trình giảng dạy. Trước hết, giảng viên, báo cáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy; tích cực tuyên truyền, luận giải sâu sắc những giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng, phát triển phù hợp với thực tiễn của đất nước để học viên nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực truyền đạt những lý luận đặc thù của ngành Ngân hàng để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng được”[3]. Vì vậy, cần phải giáo dục cho đội ngũ giảng viên ý thức trách nhiệm của mình, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp tư duy cho học viên; phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm của học viên trong việc học tập lý luận chính trị. Đồng thời, cung cấp những luận cứ khoa học để học viên thấy được những thành tựu cách mạng mà Việt Nam đã đạt được qua vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững nguyên tắc, phương thức, kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ tưnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức của các cơ sở đào tạo bảo đảm hợp lý về số lượng, cơ cấu; tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ nhân viên, cán bộ ngân hàng có đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, lý luận, có kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm quản lý.

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, đảng viên đòi hỏi nhà trường, mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo phải đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, ứng dụng các phương pháp hiện đại, hấp dẫn người học, tạo hứng thú và truyền cảm hứng cho học viên tìm tòi, nghiên cứu. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Đổi mới căn bản nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn[4].

Đối với đội ngũ cán bộ ngân hàng, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và những vấn đề đặt ra trong đời sống thực tế cũng như trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần kết hợp một cách khoa học giữa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn với tăng cường nghiên cứu, tích lũy tri thức thực tiễn cơ sở nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực phân tích, giải đáp những vấn đề khó, nhạy cảm, đồng thời biết cách gợi mở tư duy, định hướng nhận thức và hành động cho cán bộ ngân hàng một cách đúng đắn. Chú trọng rèn luyện về ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và đạo đức, phong cách cán bộ ngân hàng.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, mỗi cán bộ làm công tác đào tạo phải tự ý thức được trách nhiệm của mình trong giảng dạy, tự rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp; chủ động, sáng tạo trong việc vừa cung cấp kiến thức, kỹ năng tư duy cho người học, vừa kết hợp giảng dạy với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những quan điểm sai trái, thù địch, là bảo vệ tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc... Đây là cuộc đấu tranh rất phức tạp, khó khăn, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt và triệt để. Vì vậy, trong giảng dạy, cán bộ làm công tác đào tạo lý luận chính trị phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng thực chất.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng thực chất là hướng đến học thật, thi thật và đánh giá thật. Người học sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập sẽ có được một lượng kiến thức, kỹ năng cơ bản để có thể vận dụng vào thực tiễn công tác; có đủ kiến thức, tư duy lý luận để giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh, cũng như nhận diện và đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, nhà trường cần tăng cường quản lý quá trình học tập với quá trình rèn luyện, tu dưỡng của học viên nhằm khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị”[5].

Thứ sáukhông ngừng sáng tạo, đổi mới về phương pháp tuyên truyền để có thể đưa các chỉ thị, nghị quyết, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đến được với toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền “Tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt”[6]. Vì vậy trên thực tế đảng ủy của hệ thống các ngân hàng cần không ngừng sáng tạo, đổi mới về phương pháp tuyên truyền để có thể đưa các chỉ thị, nghị quyết, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đến được với toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng với các hình thức đa dạng, phong phú gắn liền với từng nội dung cụ thể như tổ chức cuộc thi viết; sân khấu hóa; chuyển đổi số; cuộc thi kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn; về nguồn… điều đó sẽ tạo dấu ấn, lan tỏa sâu rộng trong toàn đảng bộ. Đồng thời hiện thực hóa, cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị).

Thứ bảyphát huy cao độ tính tự giác, tích cực học tập của cán bộ, đảng viên.

Tự nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận (gọi chung là nghị quyết) là khâu đầu tiên nhằm đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Luôn chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng. Nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng niềm tin khoa học và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác học tập nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW; lồng ghép nội dung vào các chuyên đề sinh hoạt chi bộ, hoạt động của đoàn thể,… để cán bộ, đảng viên có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn về các thủ đoạn chống phá, nhất là trên in-tơ-nét, mạng xã hội. Học nghị quyết không chỉ để biết mà còn học để làm, để vận dụng vào thực tiễn.

Để nắm được kiến thức, phương pháp tư duy lý luận khoa học để nhìn nhận, đánh giá giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; có đủ năng lực nhận diện đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, học viên cần phải phát huy cao độ ý thức tự giác, tinh thần tích cực trong quá trình học tập lý luận chính trị. Cán bộ, đảng viên phải thực sự giữ vai trò chủ động trong suốt quá trình đào tạo và tự đào tạo; xác định động lực học tập nghiêm túc, đúng đắn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”[7].

Tự học, tự nghiên cứu là cách thức để học viên biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Học viên phải huy động kiến thức lý luận, kiến thức thực tiễn, sự trải nghiệm của cá nhân vào quá trình này. Nếu không chủ động, tự giác thực hiện tốt tự học, tự nghiên cứu, coi đây là động lực thôi thúc từ bên trong thì quá trình nghe giảng trên lớp hiệu quả không cao, nhiều khi vô nghĩa.

Tóm lại, nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, đảng viên đặt biệt là trong hoạt động ngành Ngân hàng là công việc rất quan trọng trong quá trình giảng dạy, học tập lý luận chính trị. Đây là một trong những nội dung cần thiết và cấp bách đối với nhiệm vụ tăng cường củng cố niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hình thành năng lực, kỹ năng vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; khả năng tư duy khoa học, biện chứng để nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.                                                


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, Hà Nội, tr.91.

[2] Đảng bộ tỉnh Bình dương (2020): Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tr.15-16.

[3] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 6, tr.360.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, Hà Nội, tr.235.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, Hà Nội, tr.236.

[6] Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, tập 9, tr.277.

[7] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 6, tr.208.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, Hà Nội, tr.236.

2. Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 6, tr.208.

3. Đảng bộ tỉnh Bình Dương (2020): Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

4. ThS. Mai Yến Nga (năm 2021), Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới, Nxb CTQGST, Hà Nội.

5. Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Hà Nội.

6. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2019), Kiện định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.

7. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương; Tập bài giảng hệ trung cấp lý luận chính trị (2022), thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bình Dương, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất