Quảng Bình thí điểm tổ chức khảo sát nhân sự dự kiến bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Trên cơ sở đề nghị của của tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị về xin chủ trương, số lượng, cơ cấu nhân sự đề nghị bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình thành lập Tổ khảo sát, cho ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử. Tổ khảo sát gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ (nếu nhân sự khảo sát công tác ở khối chính quyền), Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (nếu nhân sự là đảng viên sinh hoạt tại đảng bộ), thường trực cấp ủy trực thuộc tỉnh (nếu nhân sự đang công tác tại đơn vị) và thủ trưởng địa phương, cơ quan, đơn vị nơi có cán bộ dự kiến bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử. Nhiệm vụ của Tổ khảo sát là tìm hiểu, nắm bắt thông tin, nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, khả năng đảm nhận vị trí công tác mới... của nhân sự dự kiến bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử để báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Có thể nói, đây là cách làm mới, góp phần thu thập đầy đủ thông tin về cán bộ, là kênh thông tin quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định về việc bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 8 Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc có nêu: Ban thường vụ cấp uỷ từng cấp căn cứ tình hình cụ thể để sử dụng các cơ quan chuyên môn một cách phù hợp trong việc tiến hành khảo sát, đánh giá nhân sự theo phân cấp, chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội và các công việc cần thiết khác có liên quan. Với việc mạnh dạn thực hiện thí điểm tổ chức khảo sát nhân sự dự kiến bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Tỉnh ủy Quảng Bình đã góp phần hoàn thiện một bước khâu khảo sát, đánh giá cán bộ để bổ nhiệm, ứng cử, tiến tới chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất