Dấu ấn Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019

Đồng loạt hưởng ứng

Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019 được phát động từ ngày 25-1-2019 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018 nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 25-2-2019, Ban Tổ chức Trung ương - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 189-KH/BTCTW về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 với nhiều nội dung mới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng của Giải. Tiếp đó, ban hành Công văn số 7504-CV/BTCTW về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước tích cực hưởng ứng Giải. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền sâu rộng Thể lệ Giải bằng nhiều hình thức, nhất là làm rõ những điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019, nhằm tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy đã ban hành công văn, kế hoạch hưởng ứng Giải ở địa phương, đơn vị mình triển khai hưởng ứng Giải gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 205-KH/BTCTW ngày 12-4-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, nhằm tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị, coi đây là việc làm cần thiết tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều địa phương, ngành triển khai bài bản, nghiêm túc, đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức giải, ban giám khảo lựa chọn những tác phẩm có chất lượng để trao giải “Búa liềm vàng” của địa phương, sau đó lựa chọn tác phẩm xuất sắc gửi về cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng. Trong quá trình triển khai thực hiện, các tỉnh, thành ủy có sự phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị. Nhiều nơi, ban tổ chức hoặc ban tuyên giáo là cơ quan thường trực của Giải, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện. Nhiều ban tổ chức tỉnh ủy đã phối hợp với ban tuyên giáo định hướng cho các phóng viên nội dung viết về công tác xây dựng Đảng, trong đó có những điểm mới, đột phá hay những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định tại địa phương. Nhiều cấp ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng, định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Đầu tư công phu

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phong phú về chủ đề, thể loại và đã phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2019 như: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, tập trung vào việc phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII, nhất là nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng về đạo đức; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Điểm nhấn của các tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng năm 2019 là chất lượng tác phẩm tăng lên với sự đầu tư công phu, nghiêm túc của các tòa soạn, nhóm tác giả, tác giả. Các cơ quan báo chí đã có sự lựa chọn chủ đề, đề tài, phân công từng nhóm phóng viên phụ trách, triển khai với những định hướng rõ ràng, cụ thể. Khi gửi tác phẩm về dự Giải ở Trung ương, các tỉnh, thành phố và bộ, ngành Trung ương đều tiến hành công tác lựa chọn, chắt lọc từ cơ sở, do đó tác phẩm gửi về dự Giải có chất lượng cao hơn, tạo thuận lợi cho vòng chấm sơ khảo. Những vấn đề thời sự, thực tiễn sinh động trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2019 với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt đã được phản ánh sinh động trong từng tác phẩm báo chí. Nhiều phóng viên, biên tập viên đã thâm nhập sâu thực tiễn, đến các vùng miền, lĩnh vực để phản ánh kết quả nổi bật, những nét mới trong công tác xây dựng Đảng. Từ miền núi xa xôi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến hải đảo, địa đầu Tổ quốc đều in dấu chân của các phóng viên, nhà báo tâm huyết với đề tài xây dựng Đảng. Từ công tác đảng ở nông thôn, miền núi đến doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều được phản ánh chân thực, sâu sắc. Có những bài viết với nội dung mới xây dựng Đảng về đạo đức và làm rõ tính khoa học, thực tiễn, cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh có sức thuyết phục trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhiều tác giả đã có sự công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Một số tác phẩm đi sâu phản ánh các vụ việc chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Nhiều tác phẩm ở các loại hình có nhiều kỳ thể hiện sự đầu tư công phu về trí tuệ, sự quan tâm trăn trở của nhóm tác giả, tác giả. Các tác phẩm thuộc thể loại báo in chất lượng bài gửi dự Giải ổn định, khá đồng đều và tốt hơn so với năm trước, riêng các tác phẩm thuộc nhóm báo in thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận... có chất chuyên luận rõ hơn, nhất là tác phẩm của khối các tạp chí và của các cơ quan báo chí địa phương. Chủ đề, đề tài về công tác xây dựng Đảng tập trung và rõ nét hơn các năm trước. Năm nay số tác phẩm có nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán, đấu tranh với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đã nhiều hơn so với năm 2018 và có một số bài phân tích sắc sảo, thuyết phục. Một số tác phẩm thành công ở “mảng” gương người tốt, việc tốt với những tấm gương tiêu biểu mà bình dị, lay động lòng người; có nhiều tác phẩm phản ánh cách làm hay, sáng tạo, gợi mở về những mô hình mới trong công tác xây dựng Đảng. Một số tác phẩm phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có kết quả cụ thể, thiết thực, tạo ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc và khán thính giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Một số tác phẩm về đề tài chống tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ đã có tác động xã hội mạnh mẽ, tạo dư luận xã hội và nêu vấn đề để các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết. Một số tác phẩm đề cập vấn đề xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, phản ánh việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tạo sự đồng thuận và ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương, cơ sở. Một số tác phẩm đi sâu phản ánh những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Một số tác phẩm có tính tổng kết thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, có tính phát hiện, tìm tòi các khía cạnh mới. Đối với các tác phẩm của khối báo chí địa phương, nhiều bài viết đã nêu được thực tiễn sinh động ở cơ sở, giới thiệu nhiều vấn đề hay, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả có thể nhân rộng ra toàn quốc...

Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số có 1.660 tác phẩm. Trong đó có 783 tác phẩm báo in, 300 tác phẩm báo điện tử, 377 tác phẩm truyền hình, 174 tác phẩm phát thanh và 26 tác phẩm ảnh báo chí. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, công tâm, khách quan, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 57 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 97 tác phẩm đưa vào vòng chung khảo để trao Giải. Trong đó có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải Khuyến Khích, 1 giải cho tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 1 giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, qua theo dõi cả quá trình tham gia và kết quả sáng tác tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng, Ban Tổ chức Giải đề xuất với Ban Chỉ đạo Giải khen thưởng 16 cơ quan báo chí, cơ quan tuyên giáo và tổ chức cấp ủy xuất sắc, có thành tích tốt và đóng góp tích cực.

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng khép lại với thành công không chỉ ở số lượng tác giả, tác phẩm tham gia đông đảo, không chỉ bởi sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy các cấp, của các hội nhà báo, các cơ quan báo chí trên khắp cả nước, mà quan trọng hơn đó là sự lan tỏa của Giải với những dấu ấn sinh động về đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Các tác phẩm đoạt giải cũng cho thấy dấu ấn về sự lao động không mệt mỏi của các phóng viên, biên tập viên; là kết quả của cả một quá trình lao động sáng tạo đầy khó khăn, vất vả, thậm chí phải đối mặt với cả hiểm nguy.


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất