Hà Tĩnh lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thống nhất từ nhận thức đến hành động

Trong suốt 5 năm qua, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh luôn xem việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai học tập cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh; ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 05; lựa chọn chủ đề “riêng” hằng năm về nội dung học Bác để bám sát tình hình thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương trên cơ sở nội dung chuyên đề do Trung ương ban hành. Chỉ đạo tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tọa đàm nêu gương vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.

Các cấp ủy đảng đã chú trọng đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nét nổi bật trong thời gian qua chính là hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được tăng cường, từ đó đã giải quyết một số vụ việc tồn đọng kéo dài, đáp ứng những nhu cầu hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tiếp dân “3 trong 1” (bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND các cấp cùng tham gia tiếp dân định kỳ) đã nhận được những tín hiệu tích cực.

Hằng năm, BTV Tỉnh ủy đã nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên BTV phụ trách các đảng bộ trực thuộc tỉnh để chỉ đạo, theo dõi, nhận xét, đánh giá việc kiểm điểm, thực hiện tự phê bình và phê bình theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc đối với những địa phương, đơn vị có vấn đề phức tạp, mất đoàn kết nội bộ, gây bức xúc dư luận. Nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia đánh giá đối với cán bộ, đảng viên, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 827-QĐi/TU ngày 17-12-2008 về việc lấy phiếu đánh giá, nhận xét, đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý tại nơi cư trú, nhân dân được trực tiếp đánh giá, nhận xét, bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Hà Tĩnh đã phát huy được tinh thần dân chủ, đoàn kết trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, từ đó, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giành được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình tương trợ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư... triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực. Việc lựa chọn, tôn vinh gương điển hình có nhiều đổi mới, cách làm hay, các tập thể, cá nhân được vinh danh là tấm gương thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân tại hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị, các ngày lễ kỷ niệm với nhiều hình thức: hội nghị, sân khấu hóa, giao lưu, báo công, dâng hương (tại các địa chỉ đỏ, địa danh nơi Bác Hồ từng hoạt động, làm việc, đến thăm…). Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã vinh danh 312 tập thể, 692 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05.

Ba nhiệm vụ đột phá

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Tỉnh ủy lựa chọn ba nhiệm vụ đột phá để chỉ đạo thực hiện trong toàn tỉnh đó là: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Thực hiện Chỉ thị số 05 theo các chuyên đề hằng năm gắn với triển khai các phong trào thi đua, yêu nước.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy định số 890-QĐi/TU ngày 5-3-2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã phát huy vai trò nêu gương bằng những việc làm cụ thể như: Sâu sát cơ sở, gần dân, tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tăng cường, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, phức tạp tại cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng viên, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc, chất lượng giải quyết công việc từng bước được nâng lên.

Công tác cán bộ được quan tâm, thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng. Việc đánh giá cán bộ thực hiện nghiêm túc, bước đầu đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, nhiều chiều, theo sản phẩm; thực hiện việc chấm điểm, đánh giá cán bộ tại một số huyện, thành phố, thị xã theo định kỳ 6 tháng, hằng năm; tiến hành lấy phiếu đánh giá, nhận xét của cán bộ theo phân cấp quản lý; sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về công tác cán bộ phù hợp với tình hình mới. Thực hiện quy trình đề bạt, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan theo đúng quy trình.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đã được các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện; đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tăng cường giám sát, quản lý đảng viên ở chi bộ và nơi cư trú; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 5.798 lượt tổ chức đảng, 4.474 lượt đảng viên; giám sát theo chuyên đề 4.229 tổ chức đảng, 4.220 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 47 tổ chức đảng, 3.066 đảng viên.

Sáu giải pháp trọng tâm

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác, BTV Đảng uỷ Hà Tĩnh xác định cần tập trung thực hiện sáu giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị và chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, với tinh thần “người có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương”. Đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đưa việc thực hiện quy định dần trở thành nền nếp, thói quen tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân; tiếp tục bám sát chuyên đề năm 2021 của Trung ương để xây dựng các nội dung trọng tâm của tỉnh.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển chung của tỉnh. Quan tâm xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp chú trọng công tác biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Thứ tư, tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ, nói xấu cán bộ của Đảng và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ động thông tin kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tới cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ năm, phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, trong xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, đối phó, thiếu thực chất; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 vào tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hằng năm; làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

Khi việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tình cảm của mỗi người dân, nhân thêm những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, góp phần khơi dậy ý chí khát vọng phát triển của con người Hà Tĩnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất