Cục Hậu Cần Bộ đội Biên phòng xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh
Cục Hậu Cần Bộ đội Biên phòng chắp cánh ước mơ học trò nghèo, hiếu học

Kết quả

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII),  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Cục Hậu cần đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu; chú trọng thực hiện có hiệu quả “2 chất lượng, 2 nêu cao” (2 chất lượng là: chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; 2 nêu cao là: nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình), tập trung xây dựng tổ chức đảng TSVM. Trong hoạt động lãnh đạo đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với tổ chức, cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng, bổ sung. Nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được giữ vững. Phương pháp, phong cách lãnh đạo từng bước được đổi mới. Phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì và cấp ủy viên các cấp thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao. Đoàn kết nội bộ được tăng cường. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều chủ trương, biện pháp gắn xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc công tác cán bộ và chính sách đối với cán bộ. Thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Giải quyết số lượng, nâng cao chất lượng, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với tổ chức, biên chế theo Đề án tổ chức lực lượng BĐBP, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Những đồng chí có năng lực, trách nhiệm nhưng còn có mặt hạn chế thì chỉ đạo cấp ủy cho viết cam kết phấn đấu khắc phục, sửa chữa; những cán bộ năng lực yếu, trách nhiệm, uy tín thấp, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống đề nghị cấp trên xem xét miễn nhiệm, điều động sang vị trí khác. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tiến hành nền nếp, có hiệu quả. Do đó, trước tác động phức tạp nhiều mặt của đời sống xã hội, mặc dù công tác trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực nhưng tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sỹ trong Cục Hậu cần luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm tư tưởng công tác, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nội bộ không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham ô, tham nhũng. Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, coi trọng phát triển đảng viên trong đối tượng chiến sỹ nghĩa vụ, vừa tăng cường sức mạnh cho các TCCSĐ, vừa tạo nguồn cho địa phương sau này. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chú trọng. Hằng năm, các chi bộ, đảng bộ đã triển khai cho 100% đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, gắn kết quả thực hiện cam kết với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm; Thực hiện nghiêm quy định đảng viên tham gia sinh hoạt đảng và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Cục Hậu cần luôn vững vàng, kiên định, có phẩm chất, năng lực tốt; thể hiện được vai trò tiền phong, gương mẫu, hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đơn vị. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm trong toàn Đảng bộ cho thấy, 100% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 65% đến 70% TCCSĐ đạt TSVM; từ 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Một số hạn chế

Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa toàn diện; chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết ở một số TCCSĐ còn hạn chế; việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng của các cấp ủy còn chậm, chưa phát huy tối đa trí tuệ tập thể tham gia xây dựng nghị quyết. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ có nơi chưa tốt; tự phê bình và phê bình còn nặng về hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy, chi bộ chưa kịp thời, còn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, một số có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, trách nhiệm chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số TCCSĐ thực hiện chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do: Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp chưa được phát huy tốt. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị thiếu tính kế hoạch, phân công nhiệm vụ chưa cụ thể, chưa chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc, kịp thời rút kinh nghiệm để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Đội ngũ cán bộ chính trị còn thiếu, chất lượng chưa đồng đều; đa số cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư các TCCSĐ hoạt động kiêm nhiệm, nghiệp vụ công tác đảng của một số đồng chí còn hạn chế.

Yêu cầu đặt ra và giải pháp

Thời gian tới, nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng có sự phát triển, yêu cầu cao hơn, công tác hậu cần phải thực hiện nhiều mục tiêu, nội dung lớn. Trong khi đó, ngân sách có hạn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong BĐBP. Việc triển khai thực hiện Đề án tổ chức lực lượng BĐBP gắn với tinh giản biên chế sẽ tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ. Giữ vững, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ ở Cục Hậu cần là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Để giải quyết những yêu cầu trên, trước hết cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP về công tác xây dựng đảng, các quy định của BCH Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình TCCSĐ trong Quân đội. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm Quy định của BCH Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện tự phê bình và phê bình, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Tăng cường đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, xây dựng cấp ủy, chi bộ vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, có chất lượng cao, số lượng phù hợp. Tập trung kiện toàn, xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ có số lượng, cơ cấu phù hợp, có phẩm chất tốt, kiến thức, năng lực toàn diện. Phát huy tính chủ động trong tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ cấp ủy viên. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên về tư tưởng, chính trị, trình độ, năng lực, phẩm chất, lối sống, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, có số lượng phù hợp, bảo đảm chất lượng. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên. 


Hai là, giữ vững chế độ, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ
. Thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về chế độ sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, kết hợp linh hoạt các hình thức sinh hoạt: chính trị, học tập, tự phê bình và phê bình; tùy nội dung mà lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Các TCCSĐ phải xác định được loại hình của từng chi bộ, đảng bộ, đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của đơn vị để xác định nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo cho phù hợp. Vận dụng linh hoạt các hình thức sinh hoạt.

Ba là, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, triệt để thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của TCCSĐ. Thực hiện dân chủ trong chuẩn bị nghị quyết, ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết; giữ vững nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm từng đảng viên. Kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức cũng như mọi biểu hiện cục bộ, bè phái, vô tổ chức, vô kỷ luật trong sinh hoạt đảng. Mặt khác phải thực hiện có hiệu quả, thực chất, đúng nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nói thẳng, nói đúng sự thật, không né tránh; không lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ. 

Bốn là, gắn xây dựng TCCSĐ TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong xây dựng TCCSĐ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Hậu cần phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Tư lệnh về tổ chức, biên chế đối với các phòng, ban, đơn vị, kịp thời đề nghị kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu điều chỉnh tổ chức, lực lượng; gắn xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia giám sát, đóng góp ý kiến đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; quy định về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chủ động xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách cán bộ, động viên cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng TCCSĐ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, giữ nghiêm kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chấp hành Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm... Kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ, công tâm, khách quan; gắn kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cùng cấp về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy các cấp, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất