Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức theo tinh thần Đại hội XIII
Ban Chấp hành Đảng bộ EVNHANOI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVNHANOI nhiệm kỳ 2020-2025.

Kế thừa quan điểm xây dựng Đảng về đạo đức của Đại hội lần thứ XII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “gốc” làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Điều đó quyết định nâng cao sức sống, sức chiến đấu của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện, nhất là xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức cho cán bộ, đảng viên.

 

Những kết quả quan trọng

Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội với 2.954 đảng viên, sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh Thủ đô và đất nước có nhiều thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến sản xuất - kinh doanh và gây thiệt hại cho hệ thống lưới điện Hà Nội; việc thu xếp vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng các dự án điện gặp nhiều khó khăn, chậm được tháo gỡ...

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng bộ Tổng Công ty đã và đang từng bước đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; trong đó tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ngay sau Đại hội khóa III, Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo xây dựng 5 chương trình toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có Chương trình 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty trong sạch, vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

 

Với những chủ trương, nghị quyết, giải pháp cụ thể, sáng tạo, cùng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của Ban lãnh đạo Tổng Công ty; sự đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động, Đảng bộ Tổng Công ty đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức góp phần tích cực và hiệu quả vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

 

Cán bộ, đảng viên EVNHANOI học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XIII) của Đảng.

Cán bộ, đảng viên EVNHANOI học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng.

Đảng bộ chăm lo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là công tác quán triệt, học tập các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, bảo đảm kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng; áp dụng hình thức học tập tập trung, trực tuyến đạt kết quả tốt, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%. Duy trì công tác giao ban dư luận xã hội hằng tháng, thông qua đó chủ động nắm bắt, phân tích và dự báo được tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó có những định hướng tư tưởng kịp thời, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo tổ chức, quán triệt, tuyên truyền triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Trong năm 2022, Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XIII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng Công ty. Tích cực triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) với nhiều cách làm sáng tạo. Việc học tập và làm theo Bác được cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động tích cực hưởng ứng, tham gia với một thái độ nghiêm túc, tự giác và có trách nhiệm. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể tốt trong lao động và học tập Bác đã được phát hiện nhân rộng trong toàn Tổng Công ty, trong đó 5 tập thể 5 nhân tiêu biểu đã được Đảng ủy Tổng Công ty biểu dương khen thưởng.

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, Đảng bộ Tổng Công ty chủ động triển khai thực hiện hợp nhất chức danh lãnh đạo Đảng với lãnh đạo chuyên môn. Theo đó, đến nay tất cả các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt việc hợp nhất chức danh bí thư cấp ủy kiêm giám đốc đơn vị; 100% đơn vị cơ sở đã hợp nhất chức danh đảng với lãnh đạo đơn vị tới cấp chi bộ trực thuộc. Thông qua việc sắp xếp này, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt hầu hết đều nằm trong cấp ủy, do đó hoạt động của các tổ chức đảng tại cơ sở được tập trung, thống nhất, ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Để tạo bước chuyển mới về công tác cán bộ, Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Nghị quyết số 422-NQ/ĐU ngày 5-8-2021 về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo” với mục tiêu chung là xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; có tư duy khoa học, đổi mới; có phương pháp, năng lực, kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; dám nghĩ, dám làm, ứng phó với tình huống khó khăn, phức tạp; có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; được bố trí đúng vị trí việc làm, đạt khung năng lực và các tiêu chuẩn chức danh, chức vụ quản lý. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, quan tâm phát triển đảng viên đối với công nhân lao động trực tiếp, được Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đánh giá cao.

Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội còn một số hạn chế: Công tác giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống và các phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa được triển khai sâu rộng, chưa tạo sự chuyển biến rõ nét về chất. Việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và của Đảng ủy Tổng Công ty ở một số tổ chức cơ sở đảng mới dừng lại ở khâu quán triệt, chưa cụ thể hoá bằng các chương trình, đề án, kế hoạch hành động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy, đánh giá cán bộ của một số cấp ủy đảng chưa thực sự được chú trọng, kết quả đánh giá chưa phản ánh đúng thực chất chất lượng ở một số cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy cơ sở xây dựng và ban hành các chương trình kiểm tra, giám sát chưa kịp thời; chưa triển khai toàn diện nội dung kiểm tra, giám sát. Một số chi bộ trực thuộc sinh hoạt chi bộ chưa đúng thời gian quy định, chất lượng, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, nặng về phổ biến, ít thảo luận, sinh hoạt còn nặng tính chuyên môn...

5 giải pháp trọng tâm

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Trọng tâm là đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Trung ương và Thủ đô; nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị doanh nghiệp cao, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hoạt động có hiệu quả; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, phấn đấu xây dựng và phát triển Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội trở thành doanh nghiệp phân phối điện thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN; đóng góp tích cực và hiệu quả xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Để thực hiện tốt mục tiêu trên, đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm của từng cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, tác phong, văn hóa Đảng. Đảng viên giữ cương vị, chức vụ càng cao thì càng cần gương mẫu, trong sáng về đạo đức cách mạng. Có như vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác xây dựng Đảng mới đạt hiệu quả thiết thực như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Hai là, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng; đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên. Kịp thời biểu dương những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống.

Ba là, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương khóa XIII nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn mới. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), lan tỏa những việc làm tích cực, những tấm gương điển hình tiên tiến trong hoạt động của Đảng bộ.

Bốn là, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện công khai, minh bạch, cải cách hành chính; xây dựng cơ chế, quy trình giám sát, kiểm tra về thực hành chống lãng phí; chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng... Xây dựng một số quy định xử lý cụ thể, đủ mạnh nhằm ngăn chặn hoặc kỷ luật, buộc thôi việc, điều chuyển công tác khác đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên có những hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức, cá nhân, nhất là đối với cán bộ công nhân viên được phân công công tác giao tiếp, dịch vụ khách hàng. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc trong từng đơn vị; xây dựng các quy chế, quy định nội bộ đơn vị nhằm phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt văn hoá của Tổng Công ty.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tăng cường tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao vai trò gương mẫu trong xây dựng và thực hiện xây dựng Đảng về đạo đức, thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ra sức phục vụ lợi ích chung của nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng về đạo đức là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng được Đảng đánh giá là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Thông qua việc xây dựng Đảng về đạo đức sẽ giúp Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm vươn lên để đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển một cách bền vững; thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu khi đến thăm Nhà máy Điện Yên Phụ và Nhà máy Đèn Bờ Hồ: “Nhà máy này bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải gìn giữ nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa”. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất